WYDANIE ONLINE

Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy, czy popełnienie błędów w jego treści może się dla pracodawcy skończyć koniecznością zapłaty odszkodowania. Trzeba więc unikać nieprecyzyjnych sformułowań i starać się nie pominąć żadnej ważnej kwestii, która powinna się znaleźć w świadectwie.Proponujemy kilkadziesiąt gotowych wzorów zapisów w świadectwie pracy – na różne sytuacje, jakie mogą wystąpić w praktyce, wraz z opisem, który nie pozwoli niczego przeoczyć. Pokazujemy też – ku przestrodze - nieprawidłowe zapisy, które najczęściej pojawiają się w świadectwach.

czytaj więcej »

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać aż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Pracownik ojciec musi jedynie w odpowiednim czasie złożyć wniosek w tej sprawie. I nie ma znaczenia, że w tym samym czasie dzieckiem opiekuje się też matka, korzystając np. z urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego.

czytaj więcej »

Obowiązek ustalania regulaminu pracy dotyczy tylko większych pracodawców tj. zatrudniających 20 i więcej pracowników. W regulaminie pracy pracodawca zamieszcza szereg informacji związanych z prawami i obowiązkami pracowników. Najważniejsze z tych informacji musi jednak przekazać swoim pracownikom także mniejszy pracodawca, tj. zatrudniający mniej niż 20 pracowników. Skoro jednak nie tworzy (bo nie musi) regulaminu pracy, musi użyć do tego celu innych dokumentów.Taki mniejszy pracodawca musi przekazać swoim pracownikom przede wszystkim rozszerzoną wersję informacji o warunkach zatrudnienia, a także wydać 2 dodatkowe dokumenty, tj.: obwieszczenie o stosowanych przez siebie systemach i rozkładach czasu pracy oraz okresach rozliczeniowych czasu pracy, a także wykaz prac lekkich dozwolonych do wykonywania w jego zakładzie pracy przez pracowników młodocianych.  Omawiamy szczegółowo właśnie te 3 dokumenty kadrowe.

czytaj więcej »

Pracownicy chcą, aby stawiane im wymagania, kryteria przyznawania premii, podwyżek i awansów były konkretne, przejrzyste i maksymalnie obiektywne. Aby to było możliwe, należy opracować system ocen, jasno opisać kryteria oceniania i zakomunikować je wszystkim pracownikom: zarówno oceniającym, jak i ocenianym. Podstawowym narzędziem jest tu arkusz oceny. Od jego konstrukcji i zawartości zależy jakość informacji uzyskiwanych przez pracodawcę w procesie oceny, a także przebieg rozmowy rozwojowej menedżerów z podwładnymi. Od jego kompleksowości zależy zaś możliwość wykorzystania uzyskanych wyników do różnych celów związanych z zarządzaniem ludźmi w firmie.

czytaj więcej »

Pracownicy kierują do swoich pracodawców różnego rodzaju pisma dotyczące zamiaru zakończenia stosunku pracy np. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy albo propozycje zawarcia porozumienia rozwiązującego. Niestety, pisma pracownicze często są nieprecyzyjne lub zawierają poważne błędy. To powoduje, że pracodawca ma kłopot z ustaleniem, czy w danym przypadku w ogóle doszło do rozwiązania umowy, a jeśli tak, to w jakim trybie i jak w związku z tym wypełnić świadectwo pracy. Dlatego ważne jest, aby pracodawca znał reguły dotyczące rozwiązywania umów o pracę przez pracowników i umiał prawidłowo ocenić skutki prawne otrzymywanych od nich  pism. Prezentujemy wzory prawidłowo sporządzonych przez pracowników oświadczeń w kwestii rozwiązania umowy o pracę, a także przykłady pism zawierających najczęściej popełniane przez nich błędy.

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku przejęliśmy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracowników z likwidowanych zakładów pracy i staliśmy się dla nich następcą prawnym. Teczki akt osobowych byłych pracowników tych zakładów zostały przekazane do nas. Obecnie ZUS zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie nieprawidłowości (dotyczących okresów przebywania na zwolnieniu lekarskim) w świadectwie pracy jednego z byłych pracowników dawnego zakładu pracy. Takich przypadków może być więcej. Proszę o odpowiedz, w jaki sposób możemy naprawić występujące błędy w świadectwie pracy tego pracownika?

czytaj więcej »

Konflikt z pracownikiem o nadgodziny, niewypłaconą premię czy inne świadczenia pracownicze da się rozwiązać na dwa sposoby. Można zdać się na rozstrzygnięcie sądu pracy (co niestety nigdy nie daje gwarancji wygranej) i „przełknąć” związane z tym dodatkowe koszty. Innym rozwiązaniem jest pójście z pracownikiem na ugodę – najlepiej jeszcze przed pierwszą rozprawą lub zanim w ogóle sporna sprawa trafi do sądu. Trzeba tylko odpowiednio sformułować ten dokument, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka akademicka do 20 lutego 2013 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Potem chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Nauczyciele mogą z takiego urlopu skorzystać w okresie niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi. Czy w związku z tym rektor może takiej pracownicy odmówić zgody na urlop wypoczynkowy (bezpośrednio po macierzyńskim)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy małą firmą zatrudniającą kilku pracowników. W jakim terminie ZUS jest zobowiązany przekazać świadczenie za wykorzystany przez pracownika urlop ojcowski w wymiarze 14 dni? Jak się to odbywa, czy świadczenie jest przekazywane bezpośrednio na rachunek pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem właścicielką małej firmy handlowej. Zatrudniam 5 osób. Proszę o informację, jakie aktualnie muszę odbyć szkolenia przeznaczone dla pracodawców? Czy muszę przejść odrębne szkolenie z metodyki instruktażu stanowiskowego?

czytaj więcej »

Od 1 marca 2013 r. stawka diety za podróż krajową wynosi 30 zł. Wzrastają też inne należności z tytułu delegacji. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał bowiem długo oczekiwane rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

czytaj więcej »

Od 17 stycznia 2013 r. pracodawca rozpoczynający działalność nie musi już zawiadamiać inspektora pracy i inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

NSA rozstrzygnął kwestię rozliczania przekazywanych pracownikom przez pracodawcę kuponów rekreacyjno-kulturalnych. Przychylił się do stanowiska prezentowanego przez Ministerstwo Finansów, stwierdzając, że tego rodzaju świadczenie nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

czytaj więcej »

W przypadku pracowników „kodeksowych” od dawna obowiązuje zasada wynikająca z orzecznictwa Sądu Najwyższego (np. z wyroku z 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08), że pracownika nie można zwalniać tylko i wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i uzyskania prawa do emerytury. Były jednak takie zawody, co do których przepisy wprost dozwalały, albo wręcz nakazywały rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem w wieku emerytalnym. Od nowego roku uległo to zmianie.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy ma zawiadamiać GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Natomiast GIODO poinformuje inspekcję pracy o stwierdzonych w czasie własnych kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy. To główne założenia podpisanego przez obie instytucje porozumienia o współpracy.

czytaj więcej »

Pomimo wejścia w życie od 1 stycznia 2013 r. systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), pacjenci u lekarza nadal powinni podawać NIP pracodawcy. Numer ten jest w dalszym ciągu konieczny, by lekarz wypisał zwolnienie.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą miały umorzone zaległe płatności wobec ZUS. Chodzi o niezapłacone składki na własne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres 1 stycznia 1999 r. - 28 lutego 2009 r.

czytaj więcej »

Wykonywanie pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, znajdującym się w zakładzie pracy innego podmiotu i pod jego kierownictwem, nie powoduje nawiązania stosunku pracy z tym podmiotem.

czytaj więcej »

Zasada uprzywilejowania pracownika (art. 18 Kodeksu pracy) nie może być pojmowana w ten sposób, że każde ponadstandardowe przywileje pracownika należałoby w jej obliczu uznać za obowiązujące.

czytaj więcej »

Ochrona przed wypowiedzeniem wynikająca z art. 39 Kodeksu pracy jest wyłączona w stosunku do takiej osoby, której prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostało potwierdzone decyzją organu rentowego.

czytaj więcej »

Pozbawienie wolności jest usprawiedliwioną przyczyną nieobecności pracownika w pracy i sama ta okoliczność nie może być kwalifikowana jako zawinione ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pracownik serwisujący komputery wykonywał swoją pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Poza normalnymi godzinami pracy pełnił całodobowy dyżur telefoniczny. Każdy z klientów firmy, w której był zatrudniony, posiadał jego numer telefonu i mógł do niego dzwonić o każdej porze dnia i nocy.Ze wszystkich osób zatrudnionych w firmie tylko ten pracownik pełnił dyżur pod telefonem, ponieważ jako jedyny uczestniczył w specjalistycznym szkoleniu, które jest niezbędne, aby serwisować komputery i udzielać klientom niezbędnych informacji w tym zakresie. Wprawdzie pracownik ten nie musiał jeździć do klientów i naprawiać awarii na miejscu, jednak przyjmował zgłoszenia i udzielał porad oraz informacji przez telefon. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co grozi mu w trakcie kontroli PIP?

czytaj więcej »

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony krócej niż 10 lat. Ma prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku. Z początkiem marca upływa jednak pracownikowi 10 lat stażu pracy. Tym samym nabywa on prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. Pracodawca uznał jednak, że skoro pracownikowi 10 lat stażu pracy upływa w marcu, to oznacza, że urlop uzupełniający należy obliczyć proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku. Czyli należy się jedynie 5 z 6 dni urlopu uzupełniającego. Na czym polega błąd pracodawcy? Co grozi mu w trakcie kontroli PIP?

czytaj więcej »

W latach 2013 - 2015 PIP planuje przeprowadzenie szeregu działań prewencyjno-kontrolnych. Przyjrzy się uważniej m.in. zawieraniu umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych. Skontroluje również firmy pod kątem przestrzegania przepisów BHP, zwłaszcza te, w których powtarzały się wypadki przy pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 14 lutego 2013 r. pracownik rozpoczął pracę od godziny 6.00 i miał pracować do godziny 14.00. Jednakże ze względu na to, że musiał udać się na pogrzeb wziął przepustkę od godziny 12.00 do 14.00. Przepustki tej pracownik nie odpracował więc za ten okres będzie miał potrącone wynagrodzenie. W godzinach popołudniowych pracownik poszedł do lekarza a ten wystawił mu zwolnienie lekarskie z datą od 14 do 20 lutego 2013. Jak wypłacić pracownikowi wynagrodzenie? Zgodnie ze zwolnieniem lekarskim powinien dostać od 14 lutego 2013 r. wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 80 %. Co z 6 godzinami, które przepracował?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy przebywająca na zwolnieniu lekarskim pracownica może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Jest ona zatrudniona na czas nieokreślony, ze stażem zakładowym poniżej 3 lat. Czy pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop, jeśli do końca okresu wypowiedzenia, pracownica będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie o pracę z telepracownikiem można określić dwa miejsca pracy czyli adres zamieszkania oraz siedzibę firmy, nawet jeśli mieszczą się w różnej miejscowości? Czy w takiej sytuacji wezwanie pracownika do biura (podróż pomiędzy określonymi w umowie miejscami pracy) będzie uznawana za podróż służbową? Na przykład telepracownik przyjeżdża do firmy pracodawcy z Katowic (gdzie mieszka) do Warszawy z racji zaplanowanych spotkań. Czy będzie to podróż służbowa? Czy każdy wyjazd pracownika poza miejsce zamieszkania, gdzie wykonuje pracę będzie dla niego delegacją służbową?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zgodnie z zapisem w regulaminie pracy, urlopy wypoczynkowe udzielane są na pisemny wniosek pracownika. Po zakończeniu miesiąca, urlop wypoczynkowy wykorzystany w minionym miesiącu nanoszony jest na roczną kartę urlopową, którą podpisuje pracodawca i pracownik potwierdzając tym samym wykorzystanie urlopu w danym terminie. Czy po zakończeniu miesiąca i naniesieniu terminu urlopu na roczną kartę urlopową można zniszczyć wnioski urlopowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowę o pracę z poprzedniego miejsca pracy pracownika można potraktować jako dokument potwierdzający okres zatrudnienia, który można umieścić w części A akt osobowych, czy też potwierdzeniem będzie świadectwo lub zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W przekazanym do ZUS zaświadczeniu o zarobkach pracownika wykazano zarobki niższe od rzeczywistych, przez co Zakład naliczył mu niższą emeryturą. Czy  w takim przypadku pracownik, który poniósł określona stratę  może żądać od pracodawcy odszkodowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel