WYDANIE ONLINE

Od września musimy potwierdzać umowę na piśmie i zapoznać pracownika z regulaminem pracy jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Podsumujmy więc, co musi obecnie zrobić pracodawca zatrudniający nowego pracownika. I w jakim terminie ma to wykonać.

czytaj więcej »

Macie obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas załatwienia spraw określonych wprost w przepisach, na przykład na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji itd. Pracownik może także zwrócić się do Was z wnioskiem o zwolnienie od pracy w celu załatwienia innych spraw osobistych niż wskazane w przepisach. I tu pojawiają się problemy… Warto zatem wiedzieć, jak na taką prośbę możecie zareagować oraz w jakich przypadkach za takie zwolnienie od pracy pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Istotne jest także, jakie warunki trzeba spełnić, aby odpracowanie zwolnienia od pracy nie było potraktowane jako praca w godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

Pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W praktyce niestety nie zawsze tak się dzieje, ponieważ pracownicy prowadzą równocześnie działalność konkurencyjną wobec pracodawcy czy też świadczą usługi dla podmiotów konkurencyjnych. Zdarza się również, że wyszkolony przez Was pracownik odchodzi do konkurencji i może wówczas wykorzystywać tam informacje kluczowe dla działalności Waszego przedsiębiorstwa. Warto więc zabezpieczyć interesy swojej firmy i zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, a także przez określony czas po jego ustaniu.

czytaj więcej »

Pracownicy supermarketów, banków, hoteli, restauracji, zakładów kosmetycznych, wymiaru sprawiedliwości i wielu innych branż zobowiązani są do przestrzegania określonych przez pracodawców zasad związanych z ubiorem, które często zostały spisane pod postacią regulaminów lub instrukcji. Pracodawcy uzasadniają konieczność tworzenia zakładowych dress codów potrzebą dbania o wizerunek firmy i jej profesjonalizm. Z prawnego punktu widzenia takie działania pracodawców mogą jednak budzić wątpliwości.

czytaj więcej »

Zawieranie umów zlecenia może być dobrą alternatywą na obniżenie kosztów w zakładzie pracy. Niemniej jednak należy uważać na zapisy w takich umowach. Nie mogą sugerować, że zatrudnienie odbywa się w warunkach umowy o pracę. Jak w związku z tym powinniście zapisać zakres zadań czy godziny ich wykonywania przez Zleceniobiorcę? Czy możecie zawrzeć zlecenie z własnym pracownikiem? Te i inne newralgiczne kwestie opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel