WYDANIE ONLINE

Od 22 lutego 2016 r. mamy nowy wzór umowy o pracę. Przewidziano w nim miejsce na odnotowanie przypadków, w których umowa terminowa nie podlega limitowaniu. Ale uwaga: obowiązek wyszczególniania tych przypadków nie dotyczy tylko umów zawieranych po 22 lutego. Obejmie także te umowy, które zawarto wcześniej, ale trwają w tym dniu. Strony mają czas na zaktualizowanie takich umów do 21 maja 2016 r.

czytaj więcej »

Jeżeli przyznanie nagrody pracownikowi ze „ścisłej kadry dyrektorów” spółki prawa handlowego wymaga zgodnej decyzji dwóch wyznaczonych reprezentantów pracodawcy, to decyzja podjęta jednoosobowo, którą zakwestionował drugi reprezentant, nie daje prawa do żądania takiej nagrody. Tak wynika z wyroku SN z 13 stycznia 2016 r., sygn. akt II PK 301/14.

czytaj więcej »

W 2016 roku odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są na niezmienionym poziomie z 2011 roku. W placówkach oświatowych fundusz jest naliczany z uwzględnieniem kwoty bazowej z 1 stycznia 2012 r.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. pracownicy samorządowi zatrudniani po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych nie są objęci sztywnym, dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Podobne zmiany dotyczyć będą osób po raz pierwszy podejmujących pracę w służbie cywilnej.

czytaj więcej »

Pracodawca powinien poinformować pracownika, który wrócił do pracy po dłuższej przerwie o przeprowadzonej reorganizacji oraz o kryteriach doboru pracowników do zwolnień. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w wydanym wyroku.

czytaj więcej »

Pracodawca, który nie skierował pracownika na badania lekarskie przed przeniesieniem go na inne stanowisko pracy jest odpowiedzialny za ewentualny wypadek przy pracy. Nie będzie jednak wypadkiem przy pracy – zdarzenie, które zostało spowodowane przewlekłym schorzeniem pracownika, które nie mogłoby być wykryte w czasie rutynowego badania wstępnego.

czytaj więcej »

Wiosna to okres wyjazdów firmowych. Warto więc poznać najnowsze stanowisko fiskusa co do opodatkowania i oskładkowania udziału pracownika w takiej imprezie.

czytaj więcej »

Wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony znacznie utrudnią funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej. Umowy terminowe są tam podstawową formą zatrudniania osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca traktował organizację związkową, do której należała powódka, jako organizację, której przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej i której wskazani członkowie podlegają szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy, a następnie samodzielnie zadecydował o zwolnieniu z pracy pracownicy, to takie zachowanie należy oceniać w kategoriach negatywnych. Ta okoliczność powinna zatem być uwzględniona przy ocenie zasadności roszczenia o restytucję stosunku pracy.

czytaj więcej »

Osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonująca przez jakiś czas czynności na rzecz poprzedniego pracodawcy, te same co niegdyś na etacie, też może opłacać składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, ale dopiero po zakończeniu takiej współpracy. Jednak okres 24 miesięcy jest liczony od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Takie stanowisko prezentuje oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2015 r., znak WPI/200000/43/1321/2015.

czytaj więcej »

W razie zawieszenia w czynnościach stosunek pracy pracownika zawieszonego pozostaje w mocy. Z pracownikiem natomiast nie można rozwiązać stosunku pracy już po miesiącu zawieszenia. Takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (sygn. III PZP 7/15).

czytaj więcej »

Ułamkowo nabywanego urlopu w pierwszym roku pracy nie trzeba zaokrąglać w górę do pełnego dnia. Jednak wielu pracodawców dokonuje zaokrągleń, aby ułatwić sobie obliczenia. Mało tego, niektórzy udzielają pracownikowi urlopu na kredyt i dają o wiele więcej dni, niż mu aktualnie przysługuje. Może to jednak rodzić wątpliwości co do tego, czy urlop ten rzeczywiście został udzielony.

czytaj więcej »

Przekazywana co kwartał przez związek zawodowy każdorazowa informacja o stanie osobowym związku powinna odnosić się do liczebności jego członków przypadającej na koniec poprzedniego kwartału, a nie do aktualnej liczby związkowców (która może ulegać nieustannym zmianom „z dnia na dzień”) i tą informacją pracodawca jest – co do zasady - związany chyba, że udowodni, iż związek podał nieprawdziwą liczbę członków.

czytaj więcej »

Jeśli w okresie poprzedzającym zmiany organizacyjne ze strony banku nie padły żadne wiążące propozycje odnośnie do przyznania pracownikom dodatkowych świadczeń pieniężnych, to takie ustalenie jest wiążące dla Sądu Najwyższego i nie może być skutecznie podważone. To zaś oznacza, że bank nie złożył wiążącego oświadczenia woli, z którego wynikałoby jego zobowiązanie do wypłaty powodowi „pakietu odprawowego”, tym bardziej, że miałoby to nastąpić po upływie okresu obowiązywania postanowień porozumienia zbiorowego.

czytaj więcej »

Uchylenie przez sąd pozytywnej oceny okresowej i nakazanie pracodawcy przeprowadzenia ponownej oceny może nastąpić tylko w ostateczności., a więc w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, np. gdy ocena pracodawcy naruszała obiektywne kryteria ocenne i nosiła znamiona praktyki dyskryminacyjnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróci do pracy po urlopie rodzicielskim. Powrót nastąpi w kwietniu 2016 roku. Osoba ta posiada zaległy urlop: 19 dni za 2014 rok i 26 dni za 2015 rok. Czy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego należy ją wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy – 19 dni? Nadmieniam, że pracownica wolałaby wykorzystać ten urlop później.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy zatrudniając ponownie tę samą osobę na umowę o pracę (poprzednie zatrudnienie ustało ponad 6 miesięcy temu) należy żądać od pracownika wszystkich dokumentów jakie składał przy poprzednim zatrudnieniu: kwestionariusz dla osoby ubiegającej się, kwestionariusz dla pracownika, PIT-2, nr rachunku bankowego itd.? 

czytaj więcej »

Pytanie: W aktach osobowych przechowujemy oryginały czy kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, orzeczeń lekarskich i szkoleń okresowych bhp pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, które kończy się w dniu 31 maja 2016 r. W tym czasie został przez pracodawcę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i faktycznie pracy nie świadczy. Jednocześnie zwrócił się do pracodawcy z podaniem o refundację wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Czy w opisanej sytuacji pracodawca ma obowiązek dokonania zwrotu, a jeśli nie, to na jaki przepis powinien się powołać odmawiając pracownikowi.

czytaj więcej »

Ustalona kategoria ryzyka wypadkowego dla poprzedniego płatnika składek staje się kategorią ryzyka przypisaną nowemu płatnikowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy terenowi naszej jednostki muszą posiadać książeczki zdrowia. Czy obowiązek pilnowania terminów kolejnych badań sanitarno-epidemiologicznych, tak samo jak w przypadku badań profilaktycznych, ciąży na pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: W tym roku nasza firma planuje w okresie letnim przyjąć na staż/praktyki (nie wiem, co jest poprawne) studenta (ukończony drugi rok). Student sam, bez pośrednictwa uczelni, zwrócił się do nas z pytaniem o możliwość odbycia stażu. Jaka forma obowiązuje? Czy należy zawrzeć umowę ze studentem czy uczelnią? Czy za taki staż należy się wynagrodzenie, czy należy to zgłaszać do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Karę porządkowa należy wręczyć pracownikowi w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości na temat zdarzenia, którego kara porządkowa dotyczy (i w ciągu 3 miesięcy od samego zdarzenia). Jak liczyć ten termin – jeśli pracodawca otrzymał wiadomość o zdarzeniu 12 stycznia, to do jakiego dnia pracownik powinien otrzymać pismo o nałożeniu kary porządkowej (14 dni upływa 25 czy 26 stycznia)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy limit 33 miesięcy wpływa na obowiązek wystawiania świadectwa pracy raz na 24 miesiące, czy nowelizacja niczego w tej materii nie zmieniła?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 11 lutego do 31 maja 2015 r. i od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu). W styczniu 2015 r. nie był nigdzie zatrudniony. Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu pracownika zakładając że z pierwszej umowy przysługiwało 5 dni urlopu (40 godz.) wykorzystane i wpisane w wydane świadectwo pracy z 31 maja 2015 r., a z drugiej - 7/12 z 13 dni, a więc w zaokrągleniu 8 dni (64 godz.). Łącznie pracownik miał więc 104 godziny urlopu, co daje 26 czterogodzinnych dni. Biorąc jednak pod uwagę art 1551 i licząc cały okres zatrudnienia, tj. 11 miesięcy pracownikowi przysługuje 12 dni (96 godz.) i wtedy wychodzi 24 dni czterogodzinnego dnia urlopu. Która wersja jest prawidłowa, aby nie naruszyć uprawnień pracownika i czy w świadectwie pracy wystawionym grudniu 2015 r. należało wpisać 7 czy 8 dni urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Wręczyliśmy pracownikom porozumienia o przejęciu części zakładu pracy przez innego pracodawcę. Dwóch naszych pracowników miało pracować pod dyrekcją innej placówki na naszych warunkach, jednak okazało się, że do tego przejścia nie doszło i pracownicy zostali u nas. Czy musimy ich informować na piśmie, że nadal są naszymi pracownikami, wręczyć im wypowiedzenie tamtych warunków, czy po prostu zniszczyć poprzednie pisma? Być może w przyszłości dojdzie do przejścia części zakładu i ci pracownicy jednak przejdą do drugiej placówki.

czytaj więcej »

Pytanie: Galeria chce zawrzeć umowę zlecenie z pracownikiem niezatrudnionym w niej, który będzie wykonywał swoją pracę częściowo w galerii i w domu. Czy w umowie możemy zawrzeć punkt dotyczący delegacji tej osoby, gdzie będziemy pokrywać delegacje do wysokości wynikającej z przepisów budżetowych? Czy będziemy musieli naliczać ZUS i podatek z tych delegacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pomocniczym i obsługi wygrał nabór na stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy. Czy dotychczasową umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron i zawrzeć nową umowę na czas określony 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze? Jak postąpić, jeśli nowa umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym nie zostanie przedłużona z różnych przyczyn?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwóch przedstawicieli związków zawodowych zostało zaproszonych na 3-dniową konferencję związkową do miejscowości oddalonej od miejsca pracy o 50 km. Jakie zobowiązania ma wobec związkowców pracodawca? Czy musi pokryć koszty przejazdu i zakwaterowania? Czy powinien wydać zlecenie na odbycie podroży służbowej i wypłacić dietę?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy ustalenia wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim przez 30 dni - w miesiącu liczącym 31 dni. W ostatnim dniu miesiąca skorzystała z opieki nad dzieckiem do lat 14 (art. 188 kp). Moja wątpliwość dotyczy tego, czy należy za 31. dzień wypłacić wynagrodzenie wyliczone za przepracowane godziny, tj. w wypadku stawienia się pracownicy do pracy? Czy może w związku z tym, że praca nie była faktycznie wykonywana, wynagrodzenie poza zasiłkiem macierzyńskim się nie należy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem znacznie powyżej minimalnego, od którego odprowadzamy wszystkie składki. Czy w przypadku zawarcia z nim dodatkowej umowy zlecenia na okres 3 miesięcy wynagrodzenie można wypłacić jednorazowo po zakończeniu umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową. Pracownik pracował 12 godzin w niedzielę. Ile dni wolnych może odebrać za pracę w tym dniu? Nadmieniam, że zapłata za godziny nie wchodzi w rachubę.

czytaj więcej »

Pytanie: Obowiązujący u pracodawcy regulamin ZFŚS przewiduje, że pracownikom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku pod warunkiem, że komisja zaplanuje taki wydatek w planie wydatków na dany rok kalendarzowy i pracownik złoży wniosek urlopowy na co najmniej 10 dni urlopu bez przerwy. Dofinansowanie to przysługuje tylko jeden raz w roku. Plan wydatków ZFŚS przewidywał takie dofinansowanie w 2015 r., ale w 2016 r. już nie. Pracownik, z powodu długotrwałej choroby, nie wykorzystał swojego urlopu w 2015 r. Złożył wniosek o urlop dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w 2016 r. Czy należy mu wypłacić dofinansowanie urlopowe za ubiegły rok? Rozliczenie środków w ramach funduszu socjalnego następuje 31 grudnia. Niewykorzystane środki z tytułu urlopów komisja socjalna rozdysponowuje na inne cele np. na indywidualne zapomogi z przyczyn losowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy mając na uwadze potrzeby pracodawcy, możemy wprowadzać zmiany w rozkładach czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy umowy zlecenia, w których zawarte są zapisy dotyczące sprawowania nadzoru przez zleceniodawcę nad wykonywaniem zadań przez zleceniobiorcę. Czy jeśli zrobię aneks do takich umów usuwający te zapisy, to będzie prawidłowe? Czy bezpieczniej rozwiązać te umowy i zawrzeć nowe, już bez tych zapisów? Drugie pytanie dotyczy zakresu zadań. Wiem, że nie powinno się wpisywać zadań do takich umów. Czy jeśli zapiszę w umowie, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań jako np. konserwator zgodnie z załącznikiem do umowy (który będzie szczegółowym zakresem zadań), to będzie prawidłowe, czy taka umowa będzie umową o pracę? Czy wpisać tylko, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań jako np. konserwator?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę na zastępstwo innego nieobecnego pracownika. Umowę podpisano bezterminowo, na okres do dnia powrotu osoby zastępowanej. Co się dzieje, w przypadku gdy pracownik zastępowany rozwiązuje umowę bez powrotu do pracy? Czy umowa zastępcy kończy się sama, czy trzeba ją wypowiedzieć? A może przekształca się sama w inną umowę, np. na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Inspektorzy pracy nie będą uprzedzali pracodawców o zamiarze przeprowadzania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Od tej pory niezapowiedziane kontrole możliwe będą w każdej firmie – wynika ze stanowiska wydanego przez GIP.

czytaj więcej »

Jeżeli stosunek pracy łączący strony ustał z mocy prawa z wygaśnięciem mandatu, a pracownik zachorował przed ustaniem stosunku pracy i przeszedł na rentę po upływie nieprzerwanego okresu pobierania zasiłku chorobowego, pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem powoda na rentę istniał związek uprawniający go do odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej.

czytaj więcej »

„Dyscyplinarne” rozwiązanie umowy o pracę samo przez się nie stanowi bezprawnego działania pracodawcy w rozumieniu art. 24 § 1 kc nawet wtedy, gdyby przyczyna rozwiązania umowy o pracę okazała się być nieprawdziwa. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może naruszać jego dobra osobiste tylko w razie kwalifikowanego, zamierzonego i umyślnego pogwałcenia przez pracodawcę konkretnych osobistych praw pracowniczych, jeżeli takie zachowanie pracodawcy będzie rzutować na chronioną prawem godność lub inne dobra osobiste pracownika - np. gdyby „dyscyplinarka” zawierała zwroty znieważające, obraźliwe, oczywiście nieprawdziwe, poniżające, ośmieszające lub upokarzające pracownika itp.

czytaj więcej »

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową prawa pracy, która pozostaje w bezpośrednim związku (podmiotowym i przedmiotowym) ze stosunkiem pracy. Zatem w odniesieniu do tej umowy przepis art. 8 kp – pozwalający na oddalenie w całości lub części roszczenia pracodawcy o zapłatę kary umownej z tytułu złamania zakazu konkurencji przez pracownika - znajduje jak najbardziej zastosowanie. Oznacza to, że roszczenia wynikające z umowy o zakazie konkurencji – pod pewnymi warunkami – mogą być uznane za sprzeczne z regułami współżycia społecznego.

czytaj więcej »

Dla celów ubezpieczeń społecznych zarówno wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z „własnym” pracodawcą, jak i umów zawartych wprawdzie z podmiotem trzecim, ale w sytuacji gdy praca jest wykonywana na rzecz „macierzystego” pracodawcy, traktuje się tak samo jak świadczenie pracy w ramach „klasycznego” stosunku pracy łączącego tylko pracownika z pracodawcą.

czytaj więcej »

Ochrona trwałości stosunku pracy nie może się rozpocząć wcześniej, niż w dniu, w którym powstało zobowiązanie pracodawcy do udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego. Wniosek, o którym mowa w art. 1861 § 1 kp, musi odpowiadać kryteriom prowadzącym do powstania takiego zobowiązania u pracodawcy, bo w przeciwnym razie wniosek dotknięty brakami (niespełniający wszystkich wymagań formalnych potwierdzających prawo do urlopu wychowawczego) nie będzie mógł skutkować objęciem pracownika ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego rozciąga się na okres od dnia złożenia wniosku o taki urlop, ale nie wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik zachoruje po upływie 14 dni od daty wygaśnięcia stosunku pracy spowodowanego jego tymczasowym aresztowaniem, to za okres niezdolności do pracy nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy po 2 stycznia 2016 r. udzielać 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w przypadku pracowników z obniżoną dobową normą czasu pracy? Artykuł 1 ust. 22 ustawy nowelizującej stanowi bowiem, że można wziąć to zwolnienie w wymiarze 2 dniówek roboczych, albo w wymiarze „16 godzin”. Czy te 16 godzin dotyczy też pracowników z obniżoną normą, czy w ich przypadku wymiar godzinowy zwolnienia jest niższy? Np. w przypadku pracowników medycznych mających normę 7 godzin i 35 minut.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki będzie status pracownika naukowego zatrudnionego w instytucie badawczym na stanowisku adiunkta, z dniem jego powołania na dyrektora tego instytutu? Czy zachowuje on stanowisko pracownika naukowego wynikające z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i tym samym prawo do 36 dni urlopu? Czy dotychczasowa umowa o pracę funkcjonuje równolegle z aktem powołania?

czytaj więcej »

Pytanie: Polecenie wyjazdu służbowego (delegację) dla dyrektora miejskiego domu kultury (samorządowa instytucja kultury) podpisuje główna księgowa. Czy inny pracownik instytucji kultury może, z upoważnienia burmistrza, podpisywać delegacje dla dyrektora, czy też powinien je wystawiać burmistrz? Jakim dokumentem należy określić polecenie wyjazdu służbowego dla dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika. Osoba ta posiada nowy dowód osobisty, w którym brak jest adresu zameldowania. Jakim adresem posiłkować się sporządzając umowę o pracę. Czy adres podany w kwestionariuszu osobowym jest wystarczającym dowodem dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Aktualnie zwalniamy pracownika, który w tym roku nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w naturze. Musimy wypłacić mu więc ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Proszę o informację jak poprawnie naliczyć to świadczenie w tym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z uchwałą rady gminy nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje m.in. nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy w warunkach trudnych. Nauczyciel gminnego przedszkola zatrudniony jest w wymiarze 11/22 godzin tygodniowo. W ramach etatu realizuje 1 godzinę tygodniowo nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Wynagrodzenia nauczyciela wynosi 1.323,50 zł. Czy dodatek za warunki trudne w wysokości 10% należy naliczyć od kwoty 120,32 zł (1/22 etatu), czy 1.323,50 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik lekarz, posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zmienił wymiar czasu pracy z pełnego na ½etatu. Czy jego średnio tygodniowy czas pracy powinien wynosić 17 godzin i 30 minut (tj. 1/2 x 35 godzin), czy 18 godzin 57 minut (1/2 x 37 godzin i 55 minut)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak postąpić umowami na czas określony trwającymi w dniu wejścia w życie nowych przepisów: od 8 kwietnia 2015 r. do 7 kwietnia 2018 r.; od 25 października 2013 r. do 24 października 2018 r.; od 9 listopada 2015 r. do 8 lutego 2016 r. (okres próbny), a od 9 lutego 2016 r. do 8 lutego 2018 r. umowa na czas określony; od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2016 r.? Co to znaczy, że umowy powinny być zmodyfikowane oraz że będą obowiązywały przepisy przejściowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jaki dzień należy ustalić liczbę zatrudnianych w przypadku wypłaty odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy (zwolnienie indywidualne)? Czy jest to dzień wręczenia wypowiedzenia, czy też ustania stosunku pracy na koniec okresu wypowiedzenia? I co w sytuacji, gdy osoba zwalniana przechodząc na emeryturę w trakcie zatrudnienia pobrała odprawę emerytalną? Czy mimo to przysługuje jej obecnie odprawa z tytułu zwolnień?

czytaj więcej »

Pytanie: W umowie na czas określony wpisano możliwość jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Czy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy trzeba wprowadzać aneksem do umów o pracę zapis o tym, że okresy wypowiedzenia zmieniają się (już nie są sztywno 2-tygodniowe, ale zależą od stażu pracy pracownika)?

czytaj więcej »

Pytanie: Sporządzam odpis świadectwa pracy. Wiem, że ma stanowić wierne odzwierciedlenie starego świadectwa, tzn. zawierać pierwotną datę wystawienia świadectwa, treść, informację, kto je podpisał. Mam wątpliwości co do pieczątki. Jesteśmy następcą prawnym zakładu, w którym zatrudniony był pracownik. Zmieniła się nazwa zakładu, w związku z tym pieczątka firmowa również ma inną treść, a tamtej poprzedniej już nie posiadam. Co w takim razie zrobić? Powinnam postawić aktualną pieczątkę czy w miejsce pieczątki przepisać treść ze starej?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym widnieje zapis: „Do gwarantowanych elementów wynagrodzenia w spółce należą m.in. nagrody pieniężne i inne dodatki według uznania pracodawcy”. Pracodawca chce przyznać pewnym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie (stały miesięczny dodatek) za dodatkowe uprawnienia (np. palacz dodatkowo wykonuje obowiązki operatora suwnicy) oraz wymienność stanowisk (np. palacz zastępuje w czasie nieobecności pracownika obsługującego urządzenia stacji uzdatniania wody). Prace te wykonywane są w ramach obowiązujących pracowników norm czasu pracy. Pracownicy ci w umowach o pracę mają wpisane jednakowe stanowiska: obsługa urządzeń kotłowni i stacji uzdatniania wody - palacz. Zakres obowiązków pracownicy mieli przekazywany ustnie a dodatkowe obowiązki wykonywane są na podstawie poleceń wydawanych przez kierownika utrzymania ruchu. Natomiast kierownik utrzymania ruchu ma otrzymać dodatek funkcyjny określony stałą miesięczną kwotą. Czy w związku z powyższym pracodawca powinien zmienić (dodać) zapis w regulaminie wynagradzania i jakim dokumentem powinny powyższym pracownikom zostać przekazane informacje o przyznaniu im dodatku do wynagrodzenia? Jak powinien taki dodatek zostać nazwany?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przebywającemu na urlopie odwołano lot, w związku z czym nie był w stanie na czas wrócić z miejscowości, w której przebywał. Z tego powodu do pracy stawił się 2 dni po planowanym terminie zakończenia urlopu wypoczynkowego. Dni tej nieobecności pracodawca uznał za nieusprawiedliwione. Jak wspomniana dwudniowa absencja wpłynie na wysokość pensji, którą pracownik otrzymuje w stałej miesięcznej kwocie?

czytaj więcej »

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy. I wówczas pojawia się pytanie – co z treścią umowy o pracę, czy konieczny jest aneks i co z wynagrodzeniem. Przydadzą się też określone dokumenty.

czytaj więcej »

Aby wprowadzenie telepracy było możliwe, niezbędne jest ustalenie regulaminu telepracy. Regulamin ten trzeba wdrożyć, jeśli pracodawca zamierza zatrudniać jakiekolwiek osoby w formie telepracy.

czytaj więcej »

Wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu na terenie zakładu (lub w innym miejscu wykonywania obowiązków służbowych) zwykle jest kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownikowi grozi za to zwolnienie dyscyplinarne. Szczególna odpowiedzialność ciąży także na kierownikach, którzy nie mogą przymykać oczu na przypadki spożywania czy wnoszenia alkoholu do pracy. Zdarzają się jednak wyjątki, gdy niewielka ilość alkoholu, spożywana po godzinach w kulturalnych warunkach i bez incydentów nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowników. Jeden z takich wyjątków wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2015 r., sygn. akt I PK 120/15.

czytaj więcej »

Obecnie obowiązują dwa rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem, a mianowicie urlop macierzyński (podstawowy) oraz urlop rodzicielski. Wymiar tego ostatniego wynosi do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel