WYDANIE ONLINE

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zrewolucjonizuje dotychczas obowiązujące zasady zawierania umów na czas określony. W miejsce jednego – ilościowego limitu umów terminowych – od tego dnia należy stosować łącznie dwa limity: ilościowy (nie więcej niż 3 umowy na czas określony) oraz czasowy (na łączny okres nieprzekraczający 33 miesięcy).

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 stycznia 2016 r. nasza firma, w ramach fuzji, została przejęta przez inną spółkę. Pracownicy zostali przejęci w trybie art. 231 Kodeksu pracy. W momencie przejścia zakładu jedna pracownica będzie w trakcie urlopu rodzicielskiego, a inna pracownica jest w wieku przedemerytalnym. Czy w takim przypadku ochrona tych osób jest wyłączona?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy czas szkoleń bhp i ppoż., instruktaż obsługi maszyn, jakość wykonania i doskonalenie umiejętności zawodowych, trwających kilka dni należy traktować jako okres zatrudnienia? Czy szkolenie należy już traktować jako rozpoczęcie pracy, czy okres zatrudnienia rozpoczyna się tuż po zakończeniu wszystkich szkoleń? Nadmieniam, że pracownik za okres szkolenia dostał wynagrodzenie, jednak rozpoczęcie pracy nastąpiło po zakończeniu wszystkich szkoleń. Czy tak należy to traktować?

czytaj więcej »

Pytanie: Trafiło do nas pismo od komornika sądowego o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego naszego pracownika, z wezwaniem do dokonywania potrąceń na mocy przepisów art. 881 kpc. Jest to zajęcie na pokrycie należności niealimentacyjnych. W naszym zakładzie pracy funkcjonuje pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, z której to pracownik, po złożeniu wniosku, może uzyskać pożyczkę. Czy w razie jej przyznania powinniśmy dokonać jakiś potrąceń z kwoty wypłacanej na rachunek pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, który przyjął ucznia szkoły średniej (technikum) na okres jednego miesiąca w celu odbycia praktyki zawodowej, ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego z bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, który otrzymuje świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracował w naszym zakładzie przez kilka miesięcy (wliczając okres zwolnienia chorobowego - ponad pół roku) należy wypłacić odprawę emerytalną, jeśli w tym czasie nabył prawo do emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w kwestii przenoszenia pracownika z jednego oddziału na inny oddział. Moja jednostka to szpital psychiatryczny, w skład którego wchodzi kilka oddziałów o profilach psychiatrycznych. Czy mogę rotować pracowników z oddziału na oddział bez potrzeby wypowiadania warunków umowy bez względu na to, jak brzmi zapis miejsca pracy w umowie (tzn. niektórzy mają wskazany konkretny oddział, a inni mają wskazany tylko SPZOZ). I drugi problem dotyczy tego samego, ale związkowca – czy jeżeli nie zmienia się zakres obowiązków, to czy mogę pracownika przenieść?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który zgodnie zapisami umowy o pracę zatrudniony jest w biurze pracodawcy w Warszawie, obecnie większość roku spędza jednak świadcząc pracę w Niemczech. Czy w związku z tym pracodawca powinien mu wypłacać dodatek za rozłąkę z rodziną?

czytaj więcej »

Pytanie: Na dzień 5 października 2015 r. pracownik miał przepracowane 18 lat i 2 miesiące. W dniu 6 października 2015 r. dostarczył kolejne świadectwo pracy i po przeliczeniu stażu pracy okazało się, że 18 listopada 2014 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy do wypłaty nagrody jubileuszowej należy przyjąć aktualną stawkę wynagrodzenia czy z listopada 2014 r.? Czy przyjąć dodatek stażowy w wysokości 20 proc.?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 października 2015 r. zatrudniliśmy 23 osoby. W informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wpisano, że od 1 października do 31 grudnia 2015 r. pracownikom przysługiwało 7 dni urlopu wypoczynkowego (w proporcji za 3 miesiące). Po dostarczeniu świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy okazało się, że większość pracowników w 2015 roku wykorzystała 20 dni urlopu, czyli do wykorzystania pozostało 6 dni. Czy pracodawca powinien był udzielić pracownikom 7 dni urlopu do końca roku (choć wtedy przysługiwałoby im 27 dni urlopu), czy należało skorygować informację o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. A jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Handlowcy w naszej spółce mają co miesiąc wypłacaną premię regulaminową (zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania) za realizację wyznaczonych planów sprzedażowych. Premie regulaminowe wypłacane są po rozliczeniu całego systemu sprzedaży – np. w grudniu za listopad. W regulaminie jest zapis, że „pracownikom na wypowiedzeniu prawo do premii nie przysługuje”. Pracownik przepracował cały listopad, zrealizował swój plan sprzedażowy, ale 28 grudnia złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie akurat w dniu wypłaty premii za listopad. Czy spółka, zgodnie z przytoczonym zapisem w regulaminie, mogła nie wypłacić pracownikowi premii za listopad?

czytaj więcej »

Pytanie: Radca prawny pracuje u dwóch pracodawców. W grudniu br. powinien przejść badania okresowe w naszym urzędzie, chce natomiast dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie z drugiego miejsca pracy .Czy taka praktyka jest dopuszczalna?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z przepisami PUZP pracownikom szczególnie wyróżniającym się przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych pracodawca może przyznać nagrody i wyróżnienia, w tym dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze od 3 do 7 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten pracownik powinien wykorzystać w okresie 3 miesięcy od jego przyznania. Proszę o interpretację powyższego zapisu. Czy pracownik musi bezwzględnie wykorzystać powyższy urlop w okresie 3 miesięcy od jego przyznania, czy może wykorzystać w dowolnym okresie w danym roku kalendarzowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowcy mają w umowach zagwarantowane: miesięczną, indywidualną stawkę zaszeregowania, ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za czas dyżuru. Stawka miesięcznego indywidualnego zaszeregowania kierowcy ulega zmniejszeniu za czas nieobecności w pracy. Czy ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za dyżur ulegają pomniejszeniu za dni urlopów oraz zwolnień chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o pomoc w ustaleniu dyżurów domowych dla pracowników w dni wolne od pracy . Zgodnie z zapisem w zakładowym układzie zbiorowym pracy za każdą godzinę pełnienia dyżuru domowego w dni wolne od pracy, tj. soboty oraz niedziele i święta, pracownik otrzymuje dodatek. Jak ustalić dyżury domowe na te dni, aby nie pozbawić pracowników prawa do nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego? Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Chcemy polecić pełnienie dyżuru dwóm osobom w sobotę i dwóm w niedzielę, podobnie w święta. Czy można polecić tym samym pracownikom pełnienie dyżuru we wszystkie dni wolne występujące w danym miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Ma stałą stawkę miesięczną wynagrodzenia przewidzianą w umowie. Pracownik złożył wniosek o urlop bezpłatny na 3 tygodnie. Czy w ewidencji czasu pracy i do wyliczenia płac przyjmujemy, że urlop bezpłatny przypada na dni będące dla niego normalnymi dniami pracy (jak przy urlopie wypoczynkowym), czy też taki urlop zaznacza się i liczy uwzględniając również weekendy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje raz w roku premię (tzw. roczną). Czy powinnam komornikowi podać całość czy 1/12 tej kwoty? Obawiam się, że gdy podam wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące i dopiszę całą premię, wówczas pracownikowi sąd może podnieść alimenty do kwoty, której nie będzie on w stanie udźwignąć z wynagrodzenia miesięcznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na czas określony rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (oświadczenie o rozwiązaniu umowy wysłano pocztą), z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy od 29 grudnia 2015 r. Ponieważ wynagrodzenie w zakładzie wypłacane jest 28. dnia miesiąca, za grudzień pracownik otrzymał pełną wypłatę. Czy i w jaki sposób pracodawca powinien żądać zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za 3 dni grudnia? Czy w tej sytuacji należy wypłacać ekwiwalent za 4 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi w dniu 27 lipca 2015 r. urodziło się dziecko. Jednak pracownik dopiero 5 listopada 2015 r. zwrócił się z wnioskiem o 2 dni urlopu okolicznościowego w terminie 9 i 10 listopada 2015 r. z tytułu urodzenia się dziecka. Udzieliliśmy mu tego urlopu, ale w dalszym ciągu mamy wątpliwości, czy postąpiliśmy prawidłowo. Czy po upływie ponad 3 miesięcy od daty porodu urlop okolicznościowy z tego tytułu pracownikowi się nadal należał?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy jest zatrudniony na podstawie następujących umów o pracę: pierwsza umowa od 15 stycznia 2015 r. do 14 października 2015 r., druga umowa od 15 października 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Jak w świetle zmian w przepisach należy traktować zawarcie trzeciej umowy od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zwolniony z końcem stycznia 2016 r. Na początku stycznia wykorzystał urlop wypoczynkowy wymiarze 9 dni. Z dniem ustania zatrudnienia zapłacono pracownikowi ekwiwalent za 18 dni urlopu zaległego za 2015 rok. Jakie informacje na temat urlopu powinny znaleźć się w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy ucznia, który ukończył 18. rok życia. Do okresu nauki zaliczono mu 19 miesięcy oraz 16 dni nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy. Czy ta osoba, po ukończeniu 18 lat, może pracować w porze nocnej od 22.00 do 6.00 rano?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi dostarczył do akt osobowych decyzję gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanym świadczeniu pieniężnym z pomocy społecznej. Świadczenie to było mu przyznane w formie gwarantowanego zasiłku okresowego, wypłacanego osobie samotnie wychowującej dzieci, przez 3 lata po utracie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Od tego zasiłku OPS opłacał składki na ubezpieczenia społeczne. Czy okres ten należy zaliczyć pracownikowi do stażu uprawniającego go do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Członek zarządu nie jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, ale pełni swoją funkcję na podstawie uchwały o powołaniu. Używa bezpłatnie samochodu służbowego w celach służbowych oraz dojeżdża do miejsca zamieszkania i z powrotem. Czy za przejazdy uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaką dokumentację należy prowadzić, aby udowodnić jedynie służbowe użytkowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie ZUS ZLA na okres od 11 do 17 listopada 2015 roku w związku z koniecznością opieki nad chorym dzieckiem. Nie zastał wypełniony druk ZUS Z-15. Niestety po upływie tej nieobecności pracownik nie stawił się do pracy. Nie było z nim kontaktu telefonicznego, w miejscu zameldowania był też osobiście inny nasz pracownik, lecz nikogo nie zastał. Czy w zaistniałej sytuacji można było wypłacić zasiłek opiekuńczy? Czy raczej była nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: W umowie o pracę pracownika został określony zadaniowy czas pracy. Pracodawca chciałby zmienić charakter pracy pracownika i zrezygnować z takiego systemu pracy. Czy należy przygotować aneks do umowy o pracę, czy jest to wypowiedzenie warunków pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W straży miejskiej pracujemy w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do soboty. Jest to praca zmianowa – od poniedziałku do czwartku – dwie zmiany (po 8 godzin), piątek i sobota – trzy zmiany. Od przyszłego roku planowana jest praca w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli, codziennie po trzy zmiany. Jakiej treści zapis powinien pojawić się w regulaminie pracy? Czy można zapisać, że pracujemy w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące zatrudniania pracowników na zastępstwo. Jeśli zastępowany pracownik wraca do pracy, wówczas umowa automatycznie się rozwiązuje (stosujemy zapis, że umowa trwa do dnia poprzedzającego powrót pracownika zastępowanego do pracy). Jak postąpić, jeśli zastępowany pracownik nie wraca do pracy i rozwiązuje umowę? Czy umowa zawarta na zastępstwo również rozwiązuje się automatycznie, czy musimy ją wypowiedzieć lub rozwiązać za porozumieniem i zawrzeć nową umowę na czas określony?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel plastyki jest zatrudniony w szkole feryjnej na czas nieokreślony w wymiarze 5/18 etatu. Na rok szkolny 2015/2016 nie było dla niego godzin. W maju chcieliśmy wręczyć mu wypowiedzenie, ale zdążył „uciec” na zwolnienie lekarskie i przebywał na nim od 19 maja do 16 listopada 2015 r. (tj. 182 dni). Po zakończeniu zgłosił gotowość do pracy. W tej chwili korzysta z urlopu wypoczynkowego uzupełniającego. Po powrocie nie mamy dla niego godzin, więc będzie tzw. wolnym skoczkiem. Już teraz wiemy, że w roku szkolnym 2016/2017 też nie będzie dla niego godzin, więc musimy dać mu wypowiedzenie. Obawiamy się jednak, że znów „ucieknie” na zwolnienie lekarskie. Czy można wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie umowy o pracę w grudniu ze skutkiem na 31 sierpnia 2016 roku? Jeżeli nie, to jak rozwiązać tę sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi udzielone zostało zwolnienie lekarskie na okres 45 dni. Ostatni dzień choroby przypada na 23 grudnia 2015 r. Następnego dnia pracownik chciałby wykorzystać dzień wolny, wyznaczony przez pracodawcę w zamian za święto wypadające w sobotę (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia). Czy możemy udzielić pracownikowi tego dnia wolnego bez badań kontrolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób w podstawowym systemie czasu pracy. Dla dwóch pracowników zamierza zmienić system czasu pracy z podstawowego na zadaniowy. W regulaminie pracy nie ma zapisu odnośnie zadaniowego czasu pracy. W jaki sposób należy dokonać powyższej zmiany?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do dnia 30 września 2015 r. Była to druga umowa na czas określony, którą rozwiązano zgodnie z terminem na jaki została zawarta. Firma chce od 1 stycznia 2016 roku znowu zatrudnić tego pracownika na tym samym stanowisku. Czy w takim przypadku może ponownie zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony ? Czy należy skierować pracownika na badanie lekarskie, jeśli jego badanie lekarskie jest jeszcze ważne do 25 listopada 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W umowach o pracę zawartych na czas określony do 31 grudnia 2015 r. zakres obowiązków pracownika określał załącznik do umowy stanowiący jej integralną część. Od 1 stycznia 2016 r. z pracownikami zostaną zawarte umowy na czas nieokreślony, ale stanowiska i obowiązki pozostaną niezmienione. Czy zakresy obowiązków należy ponownie dołączyć do nowych umów jako załącznik, czy zamiast tego można w umowie umieścić zapis, że zakres obowiązków pozostaje niezmieniony – jak w umowie zawartej na czas określony?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 30 grudnia 2015 r. wysłaliśmy do pracownika oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym. Pracownik jest zatrudniony na czas określony do 8 stycznia 2016 r. Czy jeśli pracownik nie odbierze dyscyplinarki przed 8 stycznia, to umowa rozwiąże się z upływem czasu, na jaki była zawarta, czy będzie to rozwiązanie w trybie art. 52 Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikami zatrudnionymi w spółce na czas określony do 31 grudnia 2015 r. zostaną zawarte umowy na czas nieokreślony od 1 stycznia 2016 r. Niektórzy pracownicy mają niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy urlop ten może „przejść” na następny rok? Czy niewykorzystany w 2015 roku urlop należy wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, czy wystarczy tylko ogólny zapis „ma Pan prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni”?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki okres wypowiedzenia będzie miał zastosowanie w przypadku umów zawartych na czas określony trwających 22 lutego 2016 r., w których zawarto klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu? Czy od 22 sierpnia 2016r. wszystkie te umowy będą miały miesięczny okres wypowiedzenia, a od 22 września 2019 r. – 3-miesięczny? Jak liczyć staż pracy do ustalenia długości okresu wypowiedzenia umów trwających w dniu wejścia w życie przepisów – czy od 22 lutego 2016 r.?Czy w umowach o pracę zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy zawartych od 22 lutego 2016 r. nadal zawiera się klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu (tak jak obecnie), jeśli taka jest wola stron, czy z mocy prawa umowy te mają okres wypowiedzenia miesięczny (jeśli zostaną oczywiście zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy)? Czy po 6 miesiącach pracownik winien otrzymać informację o zmianie długości okresu wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Co jest lepsze i bardziej korzystniejsze dla pracodawców, ale i pracowników – przejęcie zakładu na mocy artykułu 231 Kodeksu pracy (gdzie, jak rozumiem, umowy pozostają takie same), czy rozwiązanie obecnych umów i nawiązanie nowych? Czy też może jeszcze inne rozwiązanie – porozumienie trójstronne pomiędzy pracodawcami, czy taki tryb jest dopuszczalny? Rozumiem, że osobom przyjętym można wypowiedzeniem zmieniającym zmienić benefity? Chodzi o to, że przejęci pracownicy mają więcej benefitów niż obecni – czy można to zmienić wypowiedzeniem zmieniającym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Chcielibyśmy zakupić alkomat i wyrywkowo sprawdzać trzeźwość pracowników. Na jakiej podstawie możemy przeprowadzać takie kontrole i jakie dokumenty będą mogły nam na to pozwolić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę do 31 sierpnia 2016 r. w wymiarze 0,5 etatu, nieposiadający uprawnień do emerytury, może po 182 dniach zwolnienia lekarskiego przejść na świadczenie rehabilitacyjne (lekarz wyda orzeczenie, że pacjent rokuje powrót do pracy na stanowisko nauczyciela) ?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał dwa tygodnie na ćwiczeniach wojskowych. Czy urlop bezpłatny udzielony na te ćwiczenia należy wpisać w świadectwie pracy i czy okres odbywania tych ćwiczeń należy wykazać w ust. 4 pkt 7 świadectwa pracy?

czytaj więcej »

Stosunek pracy pracownika, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta z obniżonego wymiaru czasu pracy, podlega szczególnej ochronie przez 12 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że zakres ochrony nie u każdego pracodawcy jest taki sam. Często firmy o tym zapominają, co już pokazują kontrole PIP.

czytaj więcej »

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia na określonym stanowisku. Jak poprawnie sporządzić taką umowę w świetle zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 roku? Na jak długo można ją zawrzeć, jakie elementy obligatoryjne powinna zawierać tego rodzaju umowa, aby nikt nie zarzucił pracodawcy łamania przepisów prawa pracy?

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo ustalić limit, do wysokości którego będzie finansował pracownikowi okulary korygujące wzrok. Jednak limit ten powinien uwzględniać stawki rynkowe.

czytaj więcej »

Każdy pracodawca może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Co więcej, zwykle inspektorzy nie zapowiadają swojej wizyty, a ich obecność w firmie może skończyć się procesem sądowym. Istnieją jednak sposoby na wcześniejsze przygotowanie się do kontroli, dzięki którym można ograniczyć związany z tym stres. Warto znać również swoje prawa w trakcie kontroli oraz tzw. pewniaki, tj. zagadnienia, którymi prawie zawsze zainteresuje się inspektor w trakcie kontroli.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje zmieniony wzór umowy o pracę. Ponieważ od tego dnia z przepisów znika umowa na czas wykonania określonej pracy, nowy wzór uwzględnia tylko trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny na czas nieokreślony na czas określony.

czytaj więcej »

Od początku tego roku zmianie uległy zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa ma zostać docelowo w 2018 roku zastąpiona formą elektroniczną. W okresie przejściowym ubezpieczony będzie jednak mógł otrzymywać zwolnienie na druku ZUS ZLA.

czytaj więcej »

Pozostawienie członków korpusu służby cywilnej poza układową regulacją stosunków pracy nie narusza przepisów Konstytucji, ani wiążących Polskę umów międzynarodowych. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 października 2015 r. ,sygn. akt: K 5/15, odrzucając skargę związków zawodowych w tym zakresie.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zgadza się na pożegnanie odchodzącego pracownika toastem lampką wina, nie może potem podnosić zarzutu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych za wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca, który nie ma możliwości przeniesienia niezdolnego do pracy pracownika na inne stanowisko, może rozwiązać z nim umowę o pracę. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której niezdolność do pracy powstała wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy oraz pracowników szczególnie chronionych (np. w wieku przedemerytalnym).

czytaj więcej »

Jeżeli w procesie karnym doszło do prawomocnego skazania pracownika spółki odpowiedzialnego w jej imieniu za przestrzeganie zasad bhp, to nie można twierdzić, że poszkodowany w wypadku przy pracy - ponosił całkowitą (wyłączną) winę za to zdarzenie. W tej sytuacji można co najwyżej rozważać, w jakim stopniu (mniejszym, niż 100%), poszkodowany pracownik przyczynił się do własnej śmierci. Z tego względu oddalenie roszczeń odszkodowawczych kierowanych wobec spółki przez córkę zmarłego było na pewno przedwczesne.

czytaj więcej »

Ustanie stosunku zatrudnienia między pracownikiem, a pracodawcą , nie ma wpływu na prawo do rekompensaty, jeśli pracownik spełnił wszystkie warunki uprawniające go do otrzymania tego świadczenia.

czytaj więcej »

Renta należy się poszkodowanemu pracownikowi, gdy udowodni, że utracił zdolność zarobkowania oraz widoki na przyszłość, ewentualnie gdy zwiększyły się jego potrzeby wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy w następstwie wypadku poszkodowany pracownik zostaje pozbawiony szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, a cechy te były istotne dla rozwoju jego kariery.

czytaj więcej »

Wykonywanie przez pracownika pracy w stanie nietrzeźwości – z założenia - jest zachowaniem bezprawnym i zawinionym, wobec czego powinno być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

czytaj więcej »

Okres pobierania świadczeń chorobowych podlega wyłączeniu z całego okresu pozostawania bez pracy, za który należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie będące następstwem reaktywacji stosunku pracy.

czytaj więcej »

Nie można równocześnie domagać się zapłaty odszkodowania za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy oraz przywrócenia do pracy (nawet gdy te żądania wynikają z dwóch różnych i wadliwych czynności prawnych pracodawcy).

czytaj więcej »

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 1012 kp, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, przy czym pojęcie „wynagrodzenie”, jakie zostało użyte w tym przepisie, obejmuje wszystkie składniki płacowe należne pracownikowi, a nie tylko płacę zasadniczą. Jeśli strony umowy o zakazie konkurencji ustalą w niej wartość odszkodowania poniżej ustawowego progu to umowa jest skuteczna, a tylko te jej postanowienia, które są sprzeczne z art. 1012 kp ulegają z mocy prawa zastąpieniu przez właściwe przepisy rangi ustawowej.

czytaj więcej »

Jeżeli zwierzchnik nie uwzględnił przygotowania zawodowego pracownika decydując się na jego przeniesienie, to w gruncie rzeczy ta czynność pracodawcy została dokonana z naruszeniem prawa.

czytaj więcej »

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z powodu długotrwałej absencji chorobowej, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Kluczowe zatem jest ustalenie, czy pracownik zgłosił właściwemu podmiotowi i bez zbędnej zwłoki swój powrót do pracy po ustaniu choroby oraz czy pracodawca rzeczywiście dysponował możliwością ponownego zatrudnienia tej osoby.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 66 § 2 kp. pracodawca, mimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, ma obowiązek ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się orzeczenia. ta regulacja ma zastosowanie tylko do bezterminowych umów o pracę jak i do umów terminowych, pod warunkiem, że umowa zawarta na czas określony trwałaby nadal w chwili, w której pracownik zgłasza pracodawcy chęć powrotu do pracy (po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego lub orzeczenia umarzającego postępowanie karne).

czytaj więcej »

Prawo do odprawy przewidzianej w ustawie o zwolnieniach grupowych jest niezależne od tego, w jakim trybie (wypowiedzenia, czy porozumienia) umowa o pracę jest rozwiązywana. Istotne jest natomiast to, aby rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę zawarta jest od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2018 r. Zgodnie z nowelizacją umowa terminowa od 22 lutego 2016 r. podlega limitom w skrócie określonych jako „33 i 3”. Pracodawca na dzień wejścia w życie zmian nie będzie uważał, że umowa z pracownikiem powinna być limitowana i po 21 listopada 2017 r. przekształci umowę na czas nieokreślony. Czy dla opisanego przykładu pracodawca będzie musiał dopełnić obowiązku informowania inspektora pracy w sposób wynikający z nowych przepisów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca udzielił pracownicy w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 r. urlop wychowawczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownica w trakcie urlopu zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 30 września 2015 r. Czy za okres urlopu wychowawczego pracownica zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Czy urlop wypoczynkowy należy się tylko za styczeń i luty 2015 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy zatrudniony od 20 listopada 2007 r. ma w umowie zapis: „dodatek za staż pracy w wysokości 12 proc. wynagrodzenia zasadniczego, który zwiększa się o 1 proc. z dniem 1 września każdego roku, aż do osiągnięcia 20 proc.”. Do chwili obecnej 1 proc. wzrastał co roku 1 września. W tym roku chciałam przyznać pracownikowi nagrodę jubileuszową, ale po dokładnej analizie zawartych w teczce świadectw pracy okazało się, że staż powinien wzrastać 1 grudnia. Czy w związku z powyższym powinnam wystosować pismo do księgowości z wyjaśnieniami? Rozumiem, że nagrodę jubileuszową przyznam 1 grudnia?

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany porządkowe, związane z nowelizacją Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia pracodawcy należy obliczać jak wynagrodzenie urlopowe.

czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia zatrudnionego do nabycia odprawy pieniężnej, ale pod warunkiem, że przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel