WYDANIE ONLINE

Już od stycznia 2016 r. w Kodeksie pracy nie będzie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ojcowski będzie przysługiwał nadal w wymiarze 2 tygodni, ale pracujący ojciec będzie go mógł podzielić na dwie części i każdą wykorzystać w dowolnym czasie. Istotną zmianą jest to, że urlop ojcowski będzie przysługiwał do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Co się jeszcze zmieni?

czytaj więcej »

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych menedżerowie, którzy zakładają własne, indywidualne, firmy w zasadzie tylko po to, aby świadczyć usługi menedżerskie (i to przeważnie tylko na rzecz klientów instytucjonalnych, głównie spółek prawa handlowego) wcale nie wykonują usług menedżerskich na zasadzie „samozatrudnienia”, lecz pozostają z klientami (spółkami) związani „klasycznymi” umowami cywilnoprawnymi („umowami zlecenia”) podlegającymi oskładkowaniu według zupełnie innych reguł, niż te, które obowiązują osoby „samozatrudnione”.

czytaj więcej »

Zamiar powrotu do pracy na podstawie art. 53 § 5 Kodeksu pracy wystarczy zgłosić podmiotowi reprezentującemu pracodawcę – jeżeli podmiot ten wykonywał czynności pracodawcy przy zatrudnianiu zwolnionego z powodu choroby pracownika.

czytaj więcej »

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza normalnymi godzinami pracy pracownika przez inną firmę, powiązaną jednak z pracodawcą w taki sposób, że praca będzie faktycznie nadal świadczona na rzecz pracodawcy powoduje powstanie obowiązku zapłaty lub uzupełnienia należności za nadgodziny niezależnie od wypłaconego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem zatrudniona jako główna księgowa na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu. Czy mając tzw. nienormowany czas pracy muszę podpisywać listę obecności i wpisywać tam ilość przepracowanych godzin? Czasami pracuję bardzo długo, czasami bardzo krótko – rytm pracy „dyktuje" kalendarz i tzw. terminy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, a podczas dwukrotnej kontroli przeprowadzonej przez pracodawcę nie był obecny w miejscu zamieszkania zgłoszonym u pracodawcy? Pracownik wyjaśnił nam, że może mieć 10 mieszkań i nie musi przebywać w miejscu zamieszkania podanym dla pracodawcy. Innych powodów nie podał. Czy pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, co może skutkować nie wypłaceniem za ten okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2015 r. zatrudniamy pracownicę, która przed podjęciem u nas pracy była ubezpieczona w KRUS. Gospodarstwo rolne, w którym przebywa należy do jej partnera (nie jest to małżeństwo) i jest tam zameldowana na pobyt tymczasowy. Czy ten okres można jej zaliczyć do stażu pracy jako domownika? Jakie dokumenty powinna dostarczyć, by można było uznać to za pracę w gospodarstwie rolnym? Czy jeżeli pracownik przynosi takie dokumenty w trakcie stosunku pracy (przed rozpoczęciem pracy nie dostarczono takich informacji) pracodawca ma obowiązek uznać je do stażu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Po kontroli PIP dostaliśmy zalecenie, aby uzupełnić regulamin pracy. Jaki zapis o sposobie informowania pracowników o ryzyku zawodowym powinnam wpisać do regulaminu? Czy w regulaminie powinna być zawarta treść wykazu prac wzbronionych kobietom i młodocianym, czy powinien to być załącznik do regulaminu? Jaka powinna być treść tekstu dotyczącego równego traktowania w zatrudnieniu, jak informować pracowników – przez oświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy zatrudniony od 20 listopada 2007 r. ma w umowie zapis: „dodatek za staż pracy w wysokości 12 proc. wynagrodzenia zasadniczego, który zwiększa się o 1 proc. z dniem 1 września każdego roku, aż do osiągnięcia 20 proc.”. Do chwili obecnej 1 proc. wzrastał co roku 1 września. W tym roku chciałam przyznać pracownikowi nagrodę jubileuszową, ale po dokładnej analizie zawartych w teczce świadectw pracy okazało się, że staż powinien wzrastać 1 grudnia. Czy w związku z powyższym powinnam wystosować pismo do księgowości z wyjaśnieniami? Rozumiem, że nagrodę jubileuszową przyznam 1 grudnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierownik jednostki budżetowej jest obowiązany do zatrudnienia osoby, która okazała się najlepszym kandydatem w przeprowadzonej procedurze naboru na wolne stanowisko pracy? Jak długo po rozstrzygniętym naborze pracodawca może zwlekać z zatrudnieniem wskazanego kandydata?

czytaj więcej »

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem oznacza dla pracodawcy spełnienie dodatkowych obowiązków. Chodzi tu nie tylko o kwestie finansowe, ale również formalne, m.in. związane z wystawieniem i przekazaniem pracownikowi świadectwa pracy, będące często pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy. Niewydanie świadectwa, wydanie go z opóźnieniem lub z błędami jest również przyczyną wystąpienia byłego pracownika do sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie. Sąd, po zbadaniu sprawy, orzeka, czy roszczenie jest słuszne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości przysługuje.

czytaj więcej »

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

czytaj więcej »

Aktualnie bardzo popularne jest wśród pracodawców zatrudnianie osób na podstawie umowy zlecenia. Zawierając ją trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Wystarczy bowiem, że w takiej umowie „zaplącze” się kilka nieostrożnych sformułowań, a może zrobić się groźnie i …. kosztownie. W opracowaniu podpowiadamy jakich zapisów bezwzględnie unikać w umowie zlecenia, ale także – jakie zapisy będą korzystne dla zleceniodawcy, np. ułatwią wyciągniecie wobec zleceniobiorcy konsekwencji w razie niewywiązania się przez niego ze zobowiązań wynikających z umowy.

czytaj więcej »

Jeśli poprzez nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych pracownik ze swej winy wyrządzi pracodawcy szkodę, musi ją naprawić. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oprócz niej funkcjonują jeszcze znacznie surowsze dla podwładnych zasady odpowiedzialności za mienie im powierzone. We wszystkich tych przypadkach pracodawca powinien zabezpieczyć swoje interesy, tworząc odpowiednie dokumenty kadrowe.

czytaj więcej »

Wartość jednorazowych odpraw wypłacanych zwalnianym pracownikom na podstawie porozumienia zbiorowego, zawartego pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą nie podlega wyłączeniu od PIT. Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 września 2015 r. (nr IPTPB2/4511-398/15-2/JR).

czytaj więcej »

Pracownikowi – wynalazcy nie należy się wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z wynalazku, jeżeli patent został unieważniony. To najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie wyrażone w wyroku z z 9 września 2015 r., sygn. akt III PK 137/14.

czytaj więcej »

Pracownik podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, które miał popełnić w związku z wykonywaniem czynności służbowych, zawieszony bezterminowo w czynnościach służbowych nie może być przywrócony do pracy nawet, gdy postępowanie karne się przedłuża. To teza wyroku Sądu Najwyższego z 8 października 2015 r., sygn. akt I PK 313/14.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik przedkłada pracodawcy kilkudniowe zwolnienia lekarskie, między którymi występują niewielkie przerwy, pracodawca nie ma podstaw do kierowania go na badania kontrolne przed powrotem do pracy. Absencja chorobowa musi wynieść nieprzerwanie co najmniej 31 dni.

czytaj więcej »

Tylko te postanowienia umowy o pracę, które dotyczą składników płacowych takich jak wynagrodzenie, powinny być wskazywanie wprost w propozycji nowych warunków pracy i płacy przedstawianych pracownikom wraz z wypowiedzeniami zmieniającymi. Natomiast o reszcie proponowanych zmian mogą pracownicy dowiedzieć się sięgając do wersji poprzedniego regulaminu. Taką opinię wyraził SN w wyroku z 8 września 2015 r., sygn. akt I PK 234/15.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. umowa o pracę na czas określony będzie musiała zawierać przyczynę terminowego zatrudnienia niepodlegającego nowym limitom. O informację tę trzeba będzie także uzupełnić umowy na czas określony zawierane obecnie.

czytaj więcej »

Ze względu na niższe koszty firmy często zawierają umowy o dzieło w warunkach, w których można było zawrzeć co najwyżej umowę zlecenia. ZUS masowo kwestionuje takie umowy, co nasiliło się szczególnie w ostatnim czasie.

czytaj więcej »

Wydłużenie czasu pracy techników medycznych elektroradiologii i zrównanie go z czasem pracy innych pracowników medycznych nie narusza konstytucji – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 29 września 2015 r. (sygn. akt K 14/14).

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wypłacając mu w zamian wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu urlopowym. Wyraźną podstawą dla dokonania tej czynności staną się przepisy Kodeksu pracy, a nie jak dotychczas - niejednoznaczne orzecznictwo sądowe.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Określa ona czynności wykonywane przez fizjoterapeutów, wymagania jakie powinna spełniać osoba, która ma prawo wykonywać zawód. Ustawa wprowadza także Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

czytaj więcej »

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym nieobejmującym pełnej dniówki tylko wtedy, gdy pozostały pracownikowi urlop nie wystarczy na cały dzień. Przepisy nie przewidują możliwości godzinowego wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w innych przypadkach, a resort pracy nie zamierza tego zmieniać.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. od przychodów osiąganych przez członków rady nadzorczej opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oskładkowanie obejmuje także wyrównanie wynagrodzenia, które po zmianie przepisów, wypłacane jest za lata poprzednie - potwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej z 2 października 2015 r. (decyzja nr 1047/2015, znak: DI/200000/43/1047/2015).

czytaj więcej »

Pracodawca użytkownik, przyjmujący pracowników tymczasowych kierowanych do niego kolejno przez różne agencje pracy tymczasowej, nie musi za każdym razem przeprowadzać dla nich wstępnych szkoleń bhp. Pod warunkiem, że są one aktualne i zachowana jest ciągłość pracy.

czytaj więcej »

Zbliża się okres świąteczny, ferie w szkołach, a co za tym idzie wykorzystywanie przez pracowników ustawowo przysługujących im dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Warto zatem przypomnieć jak ustalać prawo do zwolnienia od pracy z tytułu opieki i prawidłowo go udzielać.

czytaj więcej »

Sprzedaż osobom uprawnionym - na zasadach preferencyjnych - lokali mieszkalnych stanowiących własność pracodawców sektora publicznego może odbywać się tylko w trybie określonym przepisami ustawowymi. Prawo pierwszeństwa nabycia lokalu aktualizuje się dopiero wówczas, gdy lokal zostanie „wystawiony na sprzedaż”. Dopóki pracodawca nie oświadczy wyraźnie, że zamierza sprzedać lokal, to pracownik – nawet spełniający warunki do preferencyjnego zakupu lokalu – nie może „przymusić” właściciela mieszkania (pracodawcy) do sprzedaży lokalu poprzez wystąpienie z odpowiednim pozwem.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca, który zawrze umowę w sprawie refundacji i na tej podstawie zatrudni pracownika, który nie ukończył 30 lat otrzyma refundację. Fundusz Pracy pokryje część kosztów, jakie poniósł na wynagrodzenia, nagrody czy składki zatrudnionej osoby. Tak wynika z noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podpisanej w dniu 26 października 2015 r. przez Prezydenta RP. 

czytaj więcej »

Powód, który po 5-letnim okresie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, nie został mianowany na to stanowisko na dalszy okres „powrócił” na poprzednio zajmowane stanowisko pracy. W ten sposób kontynuował stosunek pracy, który został nawiązany wiele lat temu, a który czasowo uległ przekształceniu polegającemu na okresowym (5-letnim) zajmowaniu stanowiska profesora nadzwyczajnego (mimo niepełnych kwalifikacji). Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest stwierdzenie, że powoda oraz uczelnię nadal wiąże stosunek zatrudnienia.

czytaj więcej »

Zakwestionowany przez ZUS "ryczałt" stanowił odrębne od wynagrodzenia za pracę umowne świadczenie ze stosunku pracy i był ekwiwalentem za ponoszone koszty dojazdu do/z pracy. Skoro ryczałt nie był składnikiem płacy, to - w myśl przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – nie podlegał oskładkowaniu.

czytaj więcej »

Skoro Gmina wcale nie była pracodawcą powódki, powództwo skierowane wyłącznie przeciwko Gminie Miejskiej musiało zostać oddalone. Podmiot ten – w sensie prawnym – „nie miał nic wspólnego” ze stosunkiem pracy, z którego powódka wywodziła roszczenie pozwu.

czytaj więcej »

Nawet jeśli w wyniku porozumienia doszło do trwałej modyfikacji stosunku pracy w zakresie stanowiska pracy, to zapisek o „rezygnacji z pełnionych obowiązków”, bez doprecyzowania, że pracownikowi chodzi o definitywne zakończenie stosunku pracy za wypowiedzeniem, nie dawała podstaw do potraktowania pisma pracownika jako wypowiedzenia umowy o pracę.

czytaj więcej »

Aby pracodawca miał obowiązek zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z opracowanego przez pracownika wzoru użytkowego, wzór ten musi być przejęty przez pracodawcę. Pracodawca musi uzyskać dla niego ochronę prawną oraz korzyści z jego wykorzystania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na czas określony od 25 marca 2015 r. do 25 września 2015 r., a następnie 26 września 2015 r. otrzymał umowę na czas nieokreślony. Czy świadectwo pracy za umowę na czas określony powinien dostać w ciągu 7 dni od dnia 25 września 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Co może zrobić pracodawca w przypadku, gdy uczeń I klasy, zatrudniony w ramach przygotowania zawodowego, nie stawia się już drugiego dnia na praktykę? Co w sytuacji, gdy będzie się to powtarzać częściej?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam problem z rozliczeniem delegacji. Pracownik jechał w podróż służbową samochodem prywatnym i w rozliczeniu jego kosztów podróży znalazły się paragony z autostrad. O ile pamiętam, jeżeli pracownik jedzie samochodem prywatnym to ma naliczaną kilometrówkę za przejechane kilometry podczas podróży, ale za autostradę chyba mu już nie wliczam opłat za autostradę. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, które kończy się w dniu 31 października 2015 r. W tym czasie został przez pracodawcę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i faktycznie pracy nie świadczy. Jednocześnie zwrócił się do pracodawcy z podaniem o refundację wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Czy w opisanej sytuacji pracodawca ma obowiązek dokonania zwrotu, a jeśli nie, to na jaki przepis powinien się powołać odmawiając pracownikowi.

czytaj więcej »

wiper-pixel