WYDANIE ONLINE

Prowadzenie firmowej dokumentacji w formie elektronicznej to wygoda i oszczędność. Jednak nie wszystkie dokumenty mogą być przechowywane wyłącznie w tej formie. Dotyczy to między innymi akt osobowych pracowników, które muszą być prowadzone w formie papierowej, ponieważ wymaga tego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jednak warto wiedzieć, że akta osobowe pracowników można prowadzić równolegle (czyli obok obowiązkowych papierowych teczek) także w systemie informatycznym. W tekście poniżej wyjaśniono, jakie wynikają z tego korzyści, a także w jaki sposób można uregulować w przepisach wewnętrznych zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. W tekście zamieszczono również praktyczny wzór firmowej uchwały w tej sprawie.

czytaj więcej »

Tylko pracodawca, który zapewnia swoim pracownikom bezpłatny dojazd do i z pracy autobusem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie musi doliczać wartości tego świadczenia do ich przychodów i odprowadzać podatku. W pozostałych przypadkach dojazd do pracy fundowany przez pracodawcę to majątkowe przysporzenie dla pracownika.

czytaj więcej »

Asesorzy sądowi będą kolejną grupą osób, obok m.in. sędziów i prokuratorów, wyłączonych spod regulacji zakładowego układu zbiorowego.

czytaj więcej »

Pracownik, który nie zgadza się na przyjęcie proponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym nowych warunków zatrudnienia, musi poinformować o tym pracodawcę przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Ale musi pamiętać, że okres wypowiedzenia biegnie już od dnia otrzymania pisma o wypowiedzeniu umowy, a połowa okresu nie zawsze przypada w połowie „kodeksowego” okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Udział emerytów i rencistów w imprezie zorganizowanej przez szefa, nie generuje dla tych osób przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu. Minister finansów uchyla niekorzystne dla podatników interpretacje indywidualne dotyczące świadczeń od pracodawców.

czytaj więcej »

Użytkowanie samochodu służbowego w celu przejazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca zamieszkania i z powrotem, a także jego parkowanie i garażowanie w miejscach wskazanych w umowie (m.in. w miejscu zamieszkania) nie stanowi dla zleceniobiorcy przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji wydanej 19 czerwca 2015 r. (sygn. IBPBII/1/4511-245/15/MK).

czytaj więcej »

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły już liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka wysoką składkę na ubezpieczanie chorobowe opłacały jedynie przez krótki okres. Nowe przepisy - modyfikujące zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców - zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada 2015 r.

czytaj więcej »

Przyjęcie absolwenta studiów na praktyki nie podlega zgłoszeniu w ZUS, podobnie jak zawarcie przedwstępnej umowy o pracę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Tak wynika ze stanowiska ZUS.

czytaj więcej »

Pracodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS w związku z opłacaniem za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskim składek na ubezpieczenie grupowe. Potwierdził to ZUS w lipcowej interpretacji.

czytaj więcej »

Nawiązując stosunek pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi odebrać od niego zaświadczenie o niekaralności z KRK. Obowiązek ten dotyczy nawiązania każdego stosunku pracy – nawet, jeśli między kolejnymi umowami zawieranymi z nauczycielem nie ma przerwy.

czytaj więcej »

Oszczędność to duża zaleta, ale nie wtedy, gdy wiąże się z obchodzeniem prawa. Pracodawca, który korzysta z pracy swoich pracowników zatrudnianych przez inne firmy na podstawie umów cywilnoprawnych, i tak będzie musiał zapłacić im za nadgodziny. Po raz kolejny potwierdził to Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Minimalna płaca od stycznia następnego roku wynosić będzie 1.850 zł brutto miesięcznie. Tak wynika z rządowego projektu rozporządzenia.

czytaj więcej »

Pracodawca użytkownik, przyjmujący pracowników tymczasowych kierowanych do niego kolejno przez różne agencje pracy tymczasowej, nie musi za każdym razem przeprowadzać dla nich wstępnych szkoleń bhp. Pod warunkiem, że są one aktualne i zachowana jest ciągłość pracy.

czytaj więcej »

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta z pracownikiem młodocianym na czas nieokreślony. Od tej zasady przewidziano jednak jeden wyjątek. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę pracowników młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Jednak czas ten nie może być krótszy niż okres kształcenia określony w odpowiednich przepisach dotyczących czasu trwania nauki zawodu.

czytaj więcej »

Praktycznie każdy pracodawca wie o tym, że stosunek pracy osoby będącej w ciąży podlega ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, a także urlopu macierzyńskiego – poza nielicznymi wyjątkami. Ochrona ta dotyczy jednak tylko pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma natomiast zastosowania wobec umów cywilnoprawnych, a taką jest umowa zlecenia.

czytaj więcej »

Przesłanką rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 55 § 1-1 kp. jest nie tylko całkowite zaprzestanie przez pracodawcę wypłaty wynagrodzenia, ale również wypłacanie pensji nieterminowo lub w zaniżonej wysokości. Ocena „ciężkości” naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty pensji zależy od powtarzalności i uporczywości zachowania pracodawcy, a także od ustalenia, czy nieterminowa wypłata stanowiła realne zagrożenie lub uszczerbek dla istotnego interesu pracownika.

czytaj więcej »

Skoro istotne znaczenie dla oceny rodzaju umowy zawartej między stronami ma sposób jej wykonywania, to brak konieczności uzyskania zgody przełożonego na opuszczanie miejsca pracy świadczy o tym, że zatrudnienie jest realizowane w ramach umowy cywilnoprawnej - „zlecenia.”

czytaj więcej »

W obecnym stanie prawnym bez znaczenia dla obowiązku zapłaty składek na FEP jest okoliczność, czy pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze będzie mógł uzyskać prawo do emerytury pomostowej

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracodawca przedstawia w piśmie wypowiadającym umowę o pracę szereg okoliczności, które według niego przemawiają za rozwiązaniem stosunku pracy, należy ustalić, które z nich są zasadne, a które nie.

czytaj więcej »

„Klasyczny” stosunek pracy pomiędzy pracownikiem tymczasowym i agencją nie nawiąże się nawet wówczas, gdyby się okazało, że doszło do przekroczenia maksymalnych limitów zatrudnienia tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika, jakie zostały wyznaczone w ustawie.

czytaj więcej »

Umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (na korzyść pracownika) nie musi oznaczać automatycznego podwyższenia kwoty odszkodowania, jakie należy się pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w umowie o pracę ma wpisane stanowisko „sekretarka”, ale od około roku – na ustne polecenie pracodawcy – wykonuje czynności kierownika biura. Pracownica przyjęła propozycję, brak jest jednak adnotacji w aktach o zmianie stanowiska. Czy mogę teraz przygotować porozumienie stron w sprawie zmiany stanowiska pracy z datą bieżącą, w którym określę że zmiana stanowiska pracy nastąpiła 1 stycznia 2013 r. i w momencie podpisania porozumienia przygotuję szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Aktualizujemy stronę firmową w Internecie. chcielibyśmy umieścić podstronę ze zdjęciami pracowników, ich nazwiskami i danych kontaktowych – tel. służbowe. Główny cel to reklama firmy w Internecie oraz możliwość kontaktowania się osób z zewnątrz z konkretnymi pracownikami naszej firmy (chodzi kluczowych pracowników firmy). Czy wystarczy otrzymać zgodę od pracownika na wykorzystanie danych wizerunkowych (zdjęcie) i osobowych (imię i nazwisko, stanowisko firmy, kontakt służbowy), aby móc umieścić te dane w Internecie? Czy należy dopełnić jeszcze jakichś formalności? Co jeśli dany pracownik nie zgodzi się na wykorzystanie zdjęcia? Czy wtedy, bez zgody, możemy umieści jego imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe (zakładam, że umieszczenie tych danych na stronie www nie wymaga zgody pracownika, ale zdjęcia – tak)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych, złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Czy w pkt 3 świadectwa pracy należy wpisać, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych? Czy w świadectwie pracy należy wpisać, że pracownikowi zostanie wypłacona odprawa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wydać zbiorcze świadectwo pracy osobie zatrudnionej najpierw na podstawie umowy na zastępstwo (rozwiązanej za porozumieniem stron), a następnie na innym stanowisku na podstawie umowy na czas określony? Łączny okres trwania umów nie przekracza 24 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie planowania grafiku pracy na następny miesiąc, pracodawca zaplanował pracownikowi w tygodniu dzień wolny za pracę w sobotę. Pracownik w czasie, gdy miał skorzystać z zaplanowanego dnia wolnego, znajduje się na zwolnieniu, a po powrocie ze zwolnienia czeka go praca w sobotę. Czy zaplanowany dzień wolny za pracę w sobotę powinien zostać przeniesiony na inny dzień miesiąca, czy po prostu przepadnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawieramy umowę z lekarzem na czas trwania rezydentury, a więc jest to umowa na czas określony i okres jej trwania będzie przekraczał 33 miesiące. Czy ta umowa nie przekształci się po 33 miesiącach w umowę na czas nieokreślony, skoro nie jest taką zwykłą terminową? Czy muszę przygotować do niej jakiś aneks, aby nie przekształciła się w umowę bezterminową?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką podstawę prawną należy podać w świadectwie pracy, gdy nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, na czas określony, przechodzi na emeryturę i rozwiązuje umowę za porozumieniem stron?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozwiązując za wypowiedzeniem umowę o pracę z pracownikiem, który jest zrzeszony w związkach zawodowych (a nawet w jego zarządzie, chociaż związek nie jest reprezentatywny, ale liczy ponad 10 osób), informujemy związek o takim zamiarze i dopiero po uzyskaniu jego opinii wręczamy pracownikowi wypowiedzenie. Czy związek zawodowy, po uzyskaniu od pracodawcy takiej informacji, ma obowiązek przekazać ją pracownikowi, którego wypowiedzenie dotyczy, czy nie jest do tego zobligowany i musi jedynie dać odpowiedź pracodawcy? Czy nie ma to znaczenia dla skuteczności wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 2 listopada 2009 r. Dnia 30 września 2015 r. dostarczył do zakładu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie jest wydane na stałe, a niepełnosprawność istnieje od urodzenia. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 13 listopada 2008 r. Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w 2015 r.? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Po otrzymaniu świadectwa pracy były pracownik zażądał wypłaty ekwiwalentu za urlop, dodatkowo za 1 dzień. Pracodawca odmówił, informując że pracownik nie przedłożył dokumentów, wykazujących jego prawo do 26 dni urlopu. Czy pracodawca musi uwzględnić dostarczone po ustaniu stosunku pracy dokumenty (potwierdzające prawo do 26 dni) i przyznać ten 1 dzień oraz, co się z tym wiąże, zmienić świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odchodzi na emeryturę i trzeba wystawić mu świadectwo pracy. Okazuje się, że w naszym zakładzie pracy brakuje dokumentacji sprzed 30 lat o okresach nieskładkowych (okresach niezdolności do pracy) pracownika. Pewne dane znajdują się w książeczce ubezpieczeniowej, ale też są w większości nieczytelne. Co więc napisać w pkt 4 pkt 10 świadectwa pracy? Czy podać tylko te pewne dane? Czy też wskazać, że za pewne okresy brak jest danych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w naszej jednostce, a chcący zatrudnić się w drugim miejscu pracy, musi pytać o zgodę aktualnego pracodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył odwołanie od kary porządkowej. Za 3 dni idzie na urlop wypoczynkowy na 2 tygodnie. Pracodawca ma 14 dni na odpowiedź. Czy odpowiedź na sprzeciw od kary można wręczyć pracownikowi w dniu powrotu z urlopu, mimo że minie ustawowe 14 dni, czy należy wysłać ją do pracownika pocztą?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik po podpisaniu umowy o pracę przepracował 6 dni roboczych, po czym zachorował. Chorował do zakończenia umowy. Pracodawca nie zdążył wręczyć pisemnego zakresu czynności (ustnie pracownik o swych obowiązkach został poinformowany). Po ustaniu stosunku pracy były pracownik domaga się doręczenia ww. zakresu obowiązków. Czy pracodawca ma obowiązek go wydać?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawić błąd na umowie o pracę dotyczący ilości dni urlopu wypoczynkowego? Czy wystarczy sporządzenie aneksu do umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracowników, którzy realizowali zadania związane z kontrolą projektów unijnych. Ich wynagrodzenia były finansowane w ramach projektu unijnego, który kończy się 31 grudnia 2015 r. Z tą datą wygasają też zadania realizowane przez tych pracowników. Nie mamy możliwości zaproponowania im nowych warunków zatrudnienia i będziemy zmuszeni zlikwidować komórkę organizacyjną, w której pracują, a pracownikom wypowiedzieć umowy o pracę (pracodawca nie ulega likwidacji i nie ogłasza upadłości). W gronie tych osób są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną oraz z tytułu rodzicielstwa. Czy w tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 39 oraz 1861 i 1868 Kodeksu pracy? Czy w opisanym przypadku, po zakończeniu przez pracownika urlopu rodzicielskiego i złożeniu wniosku o urlop wychowawczy lub w trakcie trwania tego urlopu, możemy wypowiedzieć stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po wykorzystaniu zwykłego urlopu wychowawczego chce skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne. Do wniosku o urlop pracownica dołączyła orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 30 listopada 2019 r. Dziecko ma 4 lata, a niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa. W orzeczeniu o niepełnosprawności „Wskazania dotyczące”: w pkt 7 znajduje się zapis: „konieczność stałej opieki lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – nie wskazane”. W przypadku innych wskazań używano pojęć: „nie dotyczy”, „wskazane”, „spełnia”, „wg zaleceń lekarza specjalisty”. Zgodnie z Kodeksem pracy jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, (…) może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Czy w tej sytuacji pracownicy przysługuje urlop wychowawczy na dziecko specjalnej troski?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nieobowiązkową przerwę podczas jazdy kierowcy np. 3 godz. pomiędzy kolejnymi etapami jazdy (nie jest to obowiązkowy czas odpoczynku – 45 minut) trzeba wliczyć do czasu pracy kierowcy? Czy za ten czas należy się wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy, którzy nie są zawodowymi kierowcami, ale w ramach obowiązków służbowych poruszają się samochodami służbowymi powinni przejść niektóre badania lekarskie wymagane dla kierowców. Czy trzeba wykonywać dodatkowe badania okulistyczne tzw. zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego? Czy wystarczy tylko orzeczenie lekarskie od lekarza medycy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma umowę na okres próbny. Czy w świetle wchodzących zmian w Kodeksie pracy możemy następną umowę zawrzeć na 2 lata? Co po tych 2 latach – czy trzeba zawrzeć umowę na czas nieokreślony? Do tej pory praktykowaliśmy kolejne: umowę na okres próbny, dwie umowy na czas określony po 2 lata i umowa na czas nieokreślony. Jak traktować pierwszą umowę na czas określony dwóch lat, która kończy się 31 stycznia 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownik jednego z oddziałów szpitalnych wystąpił z pismem do Prezesa Szpitala o przyznanie większego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla lekarzy zatrudnionych w tym Oddziale w wymiarze 35 dni w roku . Kierownik oddziału uważa, że większy wymiar urlopu umożliwi odpowiednią ilość czasu wolnego na odpoczynek i regenerację sił, co jest koniecznym warunkiem pozostania obecnej kadry lekarskiej i pozwoli pozyskać nowych lekarzy do pracy na oddziale. Czy Prezes Szpitala może przyznać tylko lekarzom zatrudnionym w jednej komórce organizacyjnej większego wymiaru urlopu wypoczynkowego i czy jest to zgodne z przepisami prawa pracy i nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu zgodnie z art. 9 par.4 Kodeksu Pracy. Nadmieniam, że w Regulaminie pracy jest określony kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego – 26 dni dla wszystkich pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciela, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony obowiązują zasady Kodeksu pracy w kwestii zawierania umów na czas określony (dwie umowy na czas określony i trzecia już obligatoryjnie na czas nieokreślony)? Pytanie nie dotyczy umów zawieranych na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku fuzji przedsiębiorstw można z przejmowanymi pracownikami rozwiązać umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 kp), a następnie w nowej spółce nawiązać nowe umowy - z gwarancja ciągłości zatrudnienia? Nowe umowy zawierałyby klauzulę o zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w likwidowanej spółce. Czy taki sposób postępowania da się pogodzić z treścią art. 231 kp?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z zarządzeniem pracodawcy w naszym zakładzie zostały wyznaczone terminy odbioru dni wolnych za święta przypadające w sobotę. Proszę o informację, jak powinniśmy poprawnie postąpić co z pracownikami dla których wyznaczony w zarządzeniu dzień za święto stanowi dzień wolny od pracy (praca zmianowa)? Czy należy im wyznaczyć inny wolny dzień? A jak postępować w przypadku pracowników, którzy w świąteczną sobotę, lub w dzień wolny za nią, przebywają na urlopach?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (zatrudniona na czas nieokreślony) przebywająca na 3-letnim urlopie wychowawczym 2 lipca 2015 r. złożyła wniosek o rezygnację z części urlopu wychowawczego i powrót do pracy w dniu 4 sierpnia 2015 r. Pracodawca wyraził zgodę na powrót do pracy na stanowisko zajmowane przed urlopem. Została skierowana na badania kontrolne, ponieważ przed urlopem macierzyńskim przez 6 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Przedłożyła pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku, na którym była zatrudniona przed urlopem macierzyńskim/rodzicielskim. W dniu 4 sierpnia 2015 r. jednak nie przystąpiła do pracy, ale przedłożyła zwolnienie lekarskie na 30 dni z literką B (ciąża). Czy pracownica mogła tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany wystąpił z prośbą o zmniejszenie etatu to połowy. Obecnie jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Czy można zmniejszyć etat na prośbę nauczyciela? Jakie są możliwości?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje cały urlop wypoczynkowy (20 dni × 8 godzin)?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wyjechał w podróż służbową. W podróży tej rozpoczynał pracę o godz. 10:00, a kończył o 18:00. Jak rozliczyć jego czas pracy? Czy liczyć pracę od 7:00 do 18:00 (czyli 3 godziny przepracował nadliczbowo), czy też tylko 8 godzin faktycznie przepracowanych?

czytaj więcej »

Od dwóch lat pracodawcy chętnie korzystają z możliwości wprowadzenia w firmie elastycznego czasu pracy. Ale czy robią to sposób zgodny z przepisami? Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w wielu przypadkach tego nie potwierdzają.

czytaj więcej »

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy to zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie. Są nimi także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Konkretne sytuacje wywołują jednak wiele wątpliwości.

czytaj więcej »

Praca tymczasowa jest odpowiedzią na zmienność zapotrzebowania na pracę w krótki okresie - w sytuacji sezonowego wzrostu produkcji, okresowego zwiększenia zamówień, bądź realizacji dodatkowych projektów i potrzeb z tym związanych. Celem regulacji jestsprzyjanie racjonalizacji i uelastycznieniu polityki zatrudnienia w firmach, gdy chodzi o realizację ich okresowo zwiększonych zadań lub zadań, które nie mogą być wykonane przez własnych pracowników. Regulacja dotycząca pracowników tymczasowych znacznie różni się od stosunku pracy z Kodeksu pracy – z uwagi na to warto przyjrzeć się tym konstrukcjom.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców są rozrzucone po wielu różnych ustawach, a dodatkowo niejasno sformułowane. Na pracodawcy ciąży w tym zakresie szereg obowiązków, których niedopełnienie grozi surowymi konsekwencjami. Co do zasady, cudzoziemcy, w zakresie świadczenia pracy, podzieleni zostali na dwie kategorie - tych, którzy są traktowani na równi z obywatelami polskimi, i pozostałych, którzy podlegają prawnym ograniczeniom. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienia cudzoziemca.

czytaj więcej »

wiper-pixel