WYDANIE ONLINE

Zpewnością w wielu firmach część pracowników ma jeszcze do wykorzystania zaległe urlopy wypoczynkowe z zeszłego roku. I niejednokrotnie powstaje problem ze skłonieniem ich do wykorzystania tych urlopów do końca września. Brak efektywnego sposobu na wyjście z takiej sytuacji grozi zaś odpowiedzialnością pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca, jako płatnik zasiłków, ma prawo sprawdzić, czy zaświadczenie lekarskie pracownika o niezdolności do pracy zostało prawidłowo wystawione, a także czy jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje pracodawca. Które jednak sytuacje najczęściej „kwalifikują się” do jej podjęcia? Na „typowe” przypadki w tym zakresie wskazuje resort pracy, powołując się na wytyczne ZUS.

czytaj więcej »

Resort pracy opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany dyrektywy unijnej, którą należy wdrożyć do naszego obrotu prawnego.

czytaj więcej »

Pełną kwotę (100% środków ) na konto zfśs, pracodawca przekazuje do 30 września danego roku. W terminie do 31 maja powinien przekazać co najmniej 75 % równowartości odpisów. Na mocy przepisów ustawy o ZFŚS, związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o przekazanie należnych środków na Fundusz.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące łącznie lub zawrzeć z nim nie więcej niż trzy takie umowy. Zatrudnienie ponad te limity (czasowy i/lub ilościowy) będzie oznaczało zatrudnienie na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

W niespełna rok po wydłużeniu norm czasu pracy m.in. pracowników pracowni radiologii i zrównaniu ich z normami obowiązującymi pozostałych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy zmiana ta była zgodna z konstytucją.

czytaj więcej »

Szykują się spore oszczędności dla pracodawców zatrudniających osoby do 30. roku życia, które będą podejmowały pierwszą pracę. Pracodawcy otrzymają refundację za zatrudnienie młodego bezrobotnego. Takie korzyści w latach 2016–2017 przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

czytaj więcej »

Zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) to wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika – wyjaśnia ministerstwo finansów.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać nowy, elektroniczny system wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Przez kolejne dwa lata zwolnienia nadal będą mogły być wystawiane w formie „papierowej”. Zasadą jednak stanie się korzystanie z e-zwolnień.

czytaj więcej »

Jaki wpływ na urlopowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego ma utrata ważności orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego? Czy pracownik dalej cieszy się dodatkowymi dniami wolnymi w pełnym wymiarze, czy może pracodawca powinien zastosować proporcję? I wreszcie – jak ustalić wymiar urlopu, jeśli po przerwie pracownik znowu zostanie zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

czytaj więcej »

W przypadku zawarcia przez menadżera umowy o zarządzanie spółką kapitałową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tytułem do ubezpieczenia jest podpisany przez przedsiębiorcę kontrakt, a nie wykonywana działalność. Tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w podjętej 18 czerwca 2015 r. (sygn. akt: III UZP 2/15)uchwale.

czytaj więcej »

Tylko świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są kosztami uzyskania przychodów. Jeśli do wypoczynku pracowników dopłaca duży pracodawca, który zrezygnował z tworzenia zfśs, nie może wliczyć tych wydatków w koszty jako świadczeń urlopowych – wyjaśnia resort finansów.

czytaj więcej »

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W celu otrzymania środków na ten cel niezbędne jest złożenie stosownego wniosku - informuje ZUS.

czytaj więcej »

Choć ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Kodeksem pracy jest podstawową zasadą prawa pracy i jednym z obowiązków pracodawcy, obowiązujące w tym zakresie przepisy nie stanowią samodzielnej podstawy roszczeń pracownika. Pracownik nie może więc domagać się aby pracodawca skierował go na określony kurs lub by zwalniał go od pracy w celu odbywania zajęć. Wyrażenie zgody na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych lub odmowa należy do swobodnej decyzji pracodawcy. Jedynym szkoleniem, na które pracodawca musi skierować pracownika (na swój koszt i w czasie pracy pracownika), jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »

Od 15 lipca br. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Dostosowuje ona polskie przepisy do zmodyfikowanych ostatnio unijnych systemów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

czytaj więcej »

Polecając pracę na podstawie umów cywilnoprawnych pracodawcy w głównej mierze koncentrują się na tym, żeby nikt nie zarzucił im zatrudniania w warunkach umowy o pracę. Niemniej jednak to nie jedyny „problem” jaki istnieje podczas wykonywania pracy na podstawie takiej umowy. Nawet pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia czy dzieła trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W jakim zakresie zleceniodawca jest obowiązany zapewnić takie warunki? Które przepisy dotyczące bhp zleceniodawca musi stosować wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych?

czytaj więcej »

W przypadku, gdy pracownikowi nie należała się odprawa, bo stosunek pracy w ogóle nie uległ rozwiązaniu, odprawa ta jest świadczeniem nienależnym i co do zasady powinna zostać zwrócona podmiotowi, który ją wypłacił.

czytaj więcej »

Przy zwolnieniu indywidualnym pracodawca może wskazać jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę mniejszą aktywność pracy zwalnianego pracownika, niż pozostali zatrudnieni.

czytaj więcej »

Sama bezprawność uchybienia, jakiego dopuścił się pracownik, nie uzasadnia dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy, jeżeli w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny z uwagi na rozpoznaną u niego chorobę psychiczną. Oznacza to, że nie ponosi żadnej winy w naruszeniu obowiązków służbowych.

czytaj więcej »

Jeżeli świadczenie w postaci pokrycia kosztów czesnego za naukę córki pracownika, do wypłaty którego spółdzielnia się zobowiązała w umowie o pracę, nie jest wynagrodzeniem za pracę sensu stricto, nie podlega „zasadzie ekwiwalentności”. W związku z tym należy się ono pracownikowi niezależnie od tego, czy jest on aktualnie pracownikiem spółdzielni zobowiązanym do wykonywania umówionej pracy.

czytaj więcej »

Przepis art. 471 k.p. wyznacza granice (minimalną oraz maksymalną) odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Fakt odzyskania przez pracownika zdolności do pracy, pozbawiający pracodawcę prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 3 k.p. musi dotyczyć pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolność jej wykonywania, a nie jakiejkolwiek innej pracy, co wynika wprost z brzmienia art. 53 § 3 kp.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony 1 października 1981 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (3 lat). Od 1 października 1984 r. został zatrudniony na czas nieokreślony, jednakże w aktach osobowych pracownika nie ma tej umowy. Pracownik twierdzi, że nie otrzymał w tym czasie żadnej pisemnej umowy. W okresie tych ponad 30 lat pracy był on wyznaczany na różne stanowiska, otrzymywał podwyżki, na co są stosowne dokumenty. W najbliższym okresie przejdzie na emeryturę i pojawia się problem, jak należy wpisać stosunek pracy do świadectwa pracy? Jak obecnie pracodawca może naprawić takie niedopatrzenie, jeśli sytuacja dotyczy kilku pracowników? Czy w takim przypadku wystarczy obecnie przekazać pracownikom informację o warunkach zatrudnienia, a może należy podpisać umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy jednostki samorządowej otrzymują swój zakres obowiązków na piśmie. Jednemu z pracowników zakres obowiązków został przekazany 15 lat temu. Czy jeśli w treści zakresu czynności widnieje klauzula, iż pracownik zobowiązany jest do „wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika”, to czy każda zmiana zakresu obowiązku wymaga jego aneksowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniona w przedszkolu nauczycielka (osoba A) do 31 lipca 2015 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Na jej stanowisko pracodawca zatrudnił, na umowę o pracę na czas zastępstwa, kolejną nauczycielkę (osobę B). Osoba ta również dostarczyła dłuższe zwolnienie lekarskie, oznaczone kodem "B" (drugi miesiąc ciąży). Dlatego pracodawca zdecydował się na zatrudnienie kolejnej pracownicy (osoba C) na czas zastępstwa za zastępcę. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy na czas zastępstwa osoby B? Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę osoby C, jeśli pracownica, którą zastępuje będzie przebywała na długim zwolnieniu lekarskim i nie wróci do pracy do dnia 31 lipca 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 10 lutego 2015 r. był na zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego. Obecnie dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 29 maja do 9 czerwca 2015 r. Czy powinniśmy wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy po 24 godz. na dobę. W lipcu planuje on urlop (208 godz. - 96 godz. urlopu na żądanie = 112 godz.). W regulaminie funduszu świadczeń socjalnych jest zapis, że dopłata do wypoczynku przysługuje po wykorzystaniu zaplanowanego urlopu w wymiarze 14 dni. Pracownik napisał wniosek o udzielenie mu urlopu w dniach od 20 do 28 lipca (9 dni kalendarzowych). Ponadto, w harmonogramie ma 16 i 17 lipca oraz 28-30 lipca wolne. W sumie jest to 14 dni kalendarzowych wolnego. Czy można te dni zaliczyć i uznać, że pracownik łącznie otrzymuje 14 dni kalendarzowych na potrzeby wypłaty dofinansowania?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym widnieje zapis: „Do gwarantowanych elementów wynagrodzenia w spółce należą m.in. nagrody pieniężne i inne dodatki według uznania pracodawcy”. Pracodawca chce przyznać pewnym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie (stały miesięczny dodatek) za dodatkowe uprawnienia (np. palacz dodatkowo wykonuje obowiązki operatora suwnicy) oraz wymienność stanowisk (np. palacz zastępuje w czasie nieobecności pracownika obsługującego urządzenia stacji uzdatniania wody). Prace te wykonywane są w ramach obowiązujących pracowników norm czasu pracy. Pracownicy ci w umowach o pracę mają wpisane jednakowe stanowiska: obsługa urządzeń kotłowni i stacji uzdatniania wody - palacz. Zakres obowiązków pracownicy mieli przekazywany ustnie a dodatkowe obowiązki wykonywane są na podstawie poleceń wydawanych przez kierownika utrzymania ruchu. Natomiast kierownik utrzymania ruchu ma otrzymać dodatek funkcyjny określony stałą miesięczną kwotą. Czy w związku z powyższym pracodawca powinien zmienić (dodać) zapis w regulaminie wynagradzania i jakim dokumentem powinny powyższym pracownikom zostać przekazane informacje o przyznaniu im dodatku do wynagrodzenia? Jak powinien taki dodatek zostać nazwany?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki wpływ na urlopowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego ma utrata ważności orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego? Czy pracownik dalej cieszy się dodatkowymi dniami wolnymi w pełnym wymiarze, czy może pracodawca powinien zastosować proporcję? I wreszcie – jak ustalić wymiar urlopu, jeśli po przerwie pracownik znowu zostanie zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia od której pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne należy zaliczyć pracownikowi do stażu pracowniczego uprawniającego do wyższego wymiaru urlopu czy też do dodatku za wieloletnią pracę w przypadku pracowników samorządowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dane powinna zawierać umowa w zadaniowym czasie pracy dla pracownika zatrudnianego na 1/4 etatu na jednym stanowisku oraz w wymiarze 3/4 etatu na innym stanowisku (z różnym wynagrodzeniem dla każdego stanowiska). Jak można przykładowo sformułować zapisy, itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartą do 4 listopada 2015 r. Jest to pierwsza z zawartych umów terminowych. Pracownik stara się o kredyt w banku i potrzebuje oświadczenia od pracodawcy o zamiarze kontynuowania zatrudnienia po dniu 4 listopada. Czy takie oświadczenie, złożone w przekazanym dla banku zaświadczeniu, będzie dla pracodawcy bezwzględnie wiążące? Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie chciał rozwiązać obecną umowę wcześniej, np. przed dniem 4 listopada 2015?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony na dane stanowisko pracy. W trakcie roku pracownik zdecydował się wziąć udział w rekrutacji wewnętrznej i przeszedł na inne stanowisko pracy, do innego działu z innym wynagrodzeniem za pracę. Sporządziliśmy aneks do umowy o pracę opisujący zmianę stanowiska i wynagrodzenia. Jednak jak mamy postąpić, jeżeli to stanowisko pracy jest tymczasowe i po 12. miesiącach pracy je zlikwidujemy? Czy pracownik wraca na poprzednie stanowisko pracy? Czy poprzedni kierownik musi te osobę przyjąć z powrotem? Jak to prawnie rozwiązać, jeżeli nowe stanowisko pracy jest tymczasowe? Mamy przygotować aneks czy nową umowę o pracę kończąc dotychczasową?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca przejął od firmy wielobranżowej na podstawie art 231 Kodeksu pracy restaurację i 3 pracownice. Po pewnym okresie poprzedni pracodawca rozwiązał umowę dzierżawy i żąda zwrotu lokalu, pracownic z aktami osobowymi oraz list płac. Czy pracodawca, który przejął pracowników musi oddać listy wynagrodzeń? Bo teczki akt osobowych – tak, ponieważ nie wystawia świadectw, ale co z dokumentacją płacową i ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy od 2005 r. na 1/2 etatu pracownicę - emerytkę. W 2001 r. pracownica przeszła na emeryturę wcześniejszą. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z powodu długotrwałej choroby. Pracodawca nie wypłacił wówczas odprawy emerytalnej. Pracownica chce otrzymać odprawę - czy ma szansę, skoro upłynęło 10 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury, pracujemy w równoważnym systemie czasu pracy z 3 trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym. Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, który pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny, jedzie w sobotę na wycieczkę (na polecenie pracodawcy – delegacja). Wycieczka zaplanowana jest od 10.00 do 19.00. Czy postąpimy prawidłowo, jeśli w tygodniu przed lub po sobocie udzielimy pracownikowi dwa dni wolnego i 1 godz. w którymś dniu za pracę w sobotę? Dodatkowo wypłacimy pracownikowi połowę diety za podróż trwającą ponad 8 godzin.

czytaj więcej »

Pytanie: W nowym wzorze skierowania na badania lekarskie obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r. znajduje się zapis, zgodnie z którym skierowanie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Czy mam przez to rozumieć, że powinnam wydać pracownikowi 2 egzemplarze skierowania, z których jeden zaniesie on i pozostawi w przychodni, a drugi sobie pozostawi? Czy należy przechowywać dodatkowy egzemplarz skierowania w aktach osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ubiegłym roku, będąc zatrudniona w naszym zakładzie na stażu, otrzymała dni wolne w związku ze ślubem cywilnym. W tym roku we wrześniu bierze ślub kościelny. Czy można jej obecnie udzielić urlopu okolicznościowego? Jak kwalifikować zwolnienie udzielone w trakcie stażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 18 czerwca 2012 r. do 17 września 2012 r. na okres próbny, od 18 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. na czas określony, od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. na czas określony. Wystawiono świadectwo pracy za okres obejmujący pierwszą i drugą umowę (na okres próbny i czas określony do 30 czerwca 2015 r.). Umowa jest dalej przedłużona, bo od 1 lipca 2015 r. zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Czy powinniśmy byli wystawić pracownikowi świadectwo pracy za okres za ostatnią umowę terminową, tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy umów zawartych przed i w trakcie obowiązywania ustawy antykryzysowej. Pracownik miał zawarte umowy o pracę w okresach: od 16 lipca do 31 grudnia 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r., od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. W aktualnie trwającej umowie jest zapis o możliwości jej rozwiązania za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 33 kp). Czy zawarcie trzeciej umowy na czas określony było prawidłowe i czy obecnie pracodawca może rozwiązać stosunek pracy za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy dozorcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz osobom zatrudnionym w świetlicach możemy zmienić umowy na umowy zlecenia? Pracownicy mają ustalone grafiki dyżurów i ustalone miejsce pracy. Nie ma przeszkód, by zlecenie wykonywały osoby trzecie. Jak wygląda odpowiedzialność za budynek i mienie firmy dozorcy zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi dyplomowanemu zaproponowano od 1 września 2015 r. zmianę warunków pracy i płacy – redukcja etatu z 18/18 do 9/18 (przyczyną są zmiany organizacyjne szkoły). Nauczyciel warunki przyjął 29 maja 2015 r. W dniu 5 czerwca 2015 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Jak prawnie wygląda powyższa sytuacja i jak dyrektor ma postąpić, co ze zmianą warunków zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci ojczyma żony? Nadmieniam, że ojciec żony pracownika żyje.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica kończy urlop rodzicielski. Bezpośrednio po nim wybiera się na urlop wypoczynkowy za 2014 rok i za 2015 rok (za 2015 rok w wymiarze 18 dni za 8 miesięcy, bo od 21 sierpnia 2015 r. wybiera się na urlop wychowawczy) i dodatkowo po urlopie wypoczynkowym ma zamiar wykorzystać 2 dni urlopu na opiekę. Urlop wychowawczy ma zamiar wykorzystać w częściach. Pierwsza część (od 21 sierpnia 2015 r.) będzie trwać do 3 stycznia 2016 r. Na dni 4 i 5 stycznia 2016 r. pracownica chce wziąć 2 dni opieki nad dzieckiem (słyszała, że wtedy nabędzie prawa do całego urlopu wypoczynkowego i wykorzystałaby go bezpośrednio po 2 dniach urlopu opieki na dziecko). Po urlopie wypoczynkowym chce wykorzystać drugą część urlopu wychowawczego. Czy tak będzie prawidłowo? Czy jednak nie będzie jej przysługiwał urlop, pomimo przerwania urlopu wychowawczego na opiekę nad dzieckiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zawarła na dłuższy okres z dwiema osobami umowę zlecenia określającą wypłatę wynagrodzenia w cyklach miesięcznych. Jeden ze zleceniobiorców zmarł. Czy w przypadku śmierci wykonawcy zlecenia powinno się zakwalifikować niewypłacone mu wynagrodzenie jako prawo majątkowe wchodzące do spadku? Czy od dokonywanej spadkobiercom wypłaty zleceniodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych przechowujemy: wniosek pracownika o zmianę terminu urlopu, wniosek pracownika o podwyżkę, karty obiegowe pracowników przyjętych bądź zwalnianych, karty czasu pracy, notatki z rozmów dyscyplinujących z pracownikiem, wnioski bezpośrednich przełożonych o pozbawienie pracownika premii, wnioski pracowników o przeniesienie na inne stanowisko, kserokopie dowodu osobistego, oświadczenie o (nie) pobieraniu emerytury/renty, postanowienia o przyznaniu pracownikowi nagrody (pieniężnej lub urlopu nagrodowego), zaświadczeń lekarskich dot. uzasadnionej wizyty 1x w miesiącu w przypadku pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Jeżeli nie w teczce personalnej, to gdzie gromadzić te dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony? Czy pracownik ma wówczas prawo do odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w której części akt osobowych powinniśmy umieścić umowę przedwstępną, którą przed podpisaniem „właściwej” umowy o pracę, zawarliśmy z kandydatem do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: W najbliższym czasie zatrudnimy 20 osobę.Wiem, że wiąże się to z wprowadzeniem regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, co jednak z informacjami o zatrudnieniu? Czy należy przekazać pracownikom nowe informacje o warunkach zatrudnienia, czy też mogą pozostać te co dotychczas, czyli dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałabym zmienić nazwę stanowiska pracownika, które jest obecnie dwuczłonowe,  pozostawiając tylko jedną „funkcję”. Czy powinnam to zrobić w formie wypowiedzenia zmieniającego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy zatrudnić pracownika na stanowisko portiera w hotelu. W jaki sposób potwierdzić niekaralność kandydata? Czy mogę żądać przedstawienia takiego zaświadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakich dokumentów może żądać pracodawca w celu ustalenia sytuacji dochodowej pracownika ubiegającego się o świadczenie socjalne z ZFŚS? Czy może to być kopia rocznego rozliczenia PIT? A co w przypadku pracowników, którzy rozliczają się odrębnie z małżonkiem – czy możemy wówczas wymagać także kopii rozliczenia współmałżonka? Obecnie pracownicy składają jedynie oświadczenia o dochodzie na jednego członka rodziny. Czy regulamin ZFŚS może określić inne, dodatkowe dokumenty w stosunku do byłych pracowników – emerytów i rencistów, np. oświadczenie o tym, że taki emeryt – były pracownik jest zatrudniony w innym zakładzie (co wykluczałoby go z uprawnień do ZFŚS jako emeryta – byłego pracownika u nas)?

czytaj więcej »

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków oznacza naruszenie przez pracodawcę (osobę, za którą pracodawca ponosi odpowiedzialność) z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków wobec pracownika, stwarzające realne zagrożenie istotnych interesów pracownika lub powodujące uszczerbek w tej sferze.

czytaj więcej »

Wręczenie pracownikowi „dyscyplinarki” w większości przypadków ma swój finał przed sądem pracy. Pracownicy bardzo często kwestionują bowiem zasadność takiego trybu rozwiązania umowy. Zanim zdecydujecie się na jego zastosowanie warto więc wiedzieć, w jakich konkretnie przypadkach – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego - możecie zwalniać pracowników dyscyplinarnie, nie narażając się na przywrócenie ich przez sąd do pracy lub na wypłatę odszkodowania.

czytaj więcej »

Zmiany organizacyjne w firmie spowodowane pogorszeniem się kondycji finansowej pracodawcy często prowadzą do likwidacji stanowisk pracy, a w konsekwencji do zmniejszenia stanu zatrudnienia. Likwidacja taka niesie za sobą wiele skutków, tak dla pracodawcy, jak i pracownika.

czytaj więcej »

Pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W praktyce niestety nie zawsze tak się dzieje, ponieważ pracownicy prowadzą równocześnie działalność konkurencyjną wobec pracodawcy, czy też świadczą usługi dla podmiotów konkurencyjnych. Zdarza się również, że wyszkolony przez firmę pracownik odchodzi do konkurencji i może wówczas wykorzystywać tam informacje kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa byłego pracodawcy. Warto więc zabezpieczyć interesy swojej firmy i zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy a także przez określony czas po jego ustaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel