WYDANIE ONLINE

W czasie kryzysu pracodawcy oczekują od pracowników – zwłaszcza od kadry kierowniczej – zgłaszania niestandardowych, racjonalizatorskich rozwiązań. Często gwarantują w zamian dodatkowe wynagrodzenie. Opłaca się zadbać wówczas, aby korzystanie z innowacyjnych pomysłów podwładnych przybrało zorganizowaną formę. O tym, jakie dokumenty mogą być w tym pracodawcy pomocne, piszemy w tym artykule.

czytaj więcej »

W jednym z poprzednich wydań poradnika (nr 57 z lutego 2013 roku) pisaliśmy o zasadach wypełniania świadectw pracy – m.in. za umowy zawierane na czas określony. W niektórych kwestiach wciąż pojawiały się jednak wątpliwości, dlatego poprosiliśmy o wyjaśnienie resort pracy.

czytaj więcej »

Nieobecność pracownika w pracy spowodowaną koniecznością opiekowania się dzieckiem w razie choroby niani lub dziennego opiekuna, a także nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego pracodawca usprawiedliwi na podstawie pisemnego oświadczenia oraz kopii zaświadczenia lekarskiego.

czytaj więcej »

Rodzice dzieci urodzonych przed terminem na razie nie mają co liczyć na korzystniejsze dla siebie zasady korzystania z urlopów macierzyńskich. Postulował o nie Rzecznik Praw Dziecka. Minister pracy nie widzi jednak potrzeby zmian w przepisach.

czytaj więcej »

1093,93 zł – tyle ma wynieść w 2014 roku podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach. Ustawa okołobudżetowa na 2014 rok (uchwalona przez Sejm 8 listopada 2013 r.) utrzymuje podstawę naliczenia odpisów na poziomie przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza 2010 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak postąpić z pracownikiem, który nie przychodzi do pracy, ponieważ oddaje krew w tym dniu. Jednak nie uprzedza pracodawcy o planowanej nieobecności lecz następnego dnia przedstawia zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa. W regulaminie pracy nie mamy innych zapisów dotyczących usprawiedliwiana nieobecności w pracy niż te, które zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. Oddanie krwi jest zaplanowanym wyjściem, więc naszym zdaniem jest możliwość uprzedzenia, poinformowania pracodawcy o planowanej nieobecności w dniu, w którym nie będzie pracownika. Czy jest możliwość zastosowania kary porządkowej, czy innych środków dyscyplinujących wobec pracownika, który zaskakuje pracodawcę swoją nieobecnością?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik będący jednocześnie przewodniczącym związków zawodowych działających w naszej firmie nie wykonał polecenia służbowego przełożonego. Czy zatem w stosunku do tej osoby można zastosować kary porządkowe wynikające z Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie w dziale personalnym jest zatrudnionych mało osób. Czy w związku z tym ewidencja czasu pracy dla pracowników poszczególnych działów firmy może być prowadzona przez menedżerów tych działów? Czy inspekcja pracy w razie kontroli może nakazać pracodawcy zatrudnienie dodatkowej osoby w dziale personalnym do dbania o taką kwestię?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma składa się z kilku spółek, z których każda ma odrębną osobowość prawną. Pracownicy w nich zatrudnieni raportują do różnych osób – nie zawsze przełożony pracuje w tej samej spółce, co podwładny. Czy w takiej sytuacji wnioski o urlop wypoczynkowy może zatwierdzać szef, czyli kierownik pracownika, niezależnie w jakiej spółce jest zatrudniony? Czy każdy wniosek urlopowy musi mieć w nagłówku nazwę spółki, czy też możemy stworzyć jeden uniwersalny wniosek dla całej firmy (wszystkich spółek łącznie), który wypełniają pracownicy i zatwierdzają ich kierownicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednym zakładzie pracy na pełny etat a w drugim na 1/4 etatu. Czy w każdym z tych zakładów pracy powinien mieć wypłaconą nagrodę jubileuszową? A może tylko jeden zakład pracy nagrodę wypłaca?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, porzucającemu pracę, na liście obecności i w systemie wpisujemy nieobecność nieusprawiedliwioną (NN) w każdym dniu nieobecności, czy tylko faktycznym dniu nieobecności pracy? Przykładowo pracownik przepracował 5 dni miesiąca i porzucił pracę, 30. dzień tego miesiąca jest datą zwolnienia dyscyplinarnego. Jak zaznaczyć na liście obecności dni między 5 a 30. dniem miesiąca? Co wpisuję w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Konieczną przesłanką odpowiedzialności za korzyści utracone przez pracodawcę wskutek zachowania podwładnego jest  wina umyślna tego pracownika.

czytaj więcej »

Brak przepisu płacowego nie stoi na przeszkodzie prawu pracownika do dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie nowych obowiązków, które nie zostały określone w umowie o pracę.

czytaj więcej »

Nadmiernie długi okres pomiędzy wystąpieniem okoliczności uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy a wręczeniem pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy z tego powodu może spowodować, że przyczyna wypowiedzenia będzie już nieaktualna lub nieuzasadniona.

czytaj więcej »

W razie nieokreślenia wysokości odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy umowa ta pozostaje ważna. Były pracownik ma wówczas prawo do odszkodowania w wysokości określonej w art. 1012 § 3 Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Z nieprawidłowego wyznaczenia przez pracodawcę momentu rozpoczęcia dnia wolnego, w przypadku pracy w systemie zmianowym, nie wynika jeszcze praca w nadgodzinach. Pracownicy nie mają z tego tytułu roszczeń do pracodawcy.

czytaj więcej »

Można żądać od pracownika zwrotu nienależnie wypłaconego mu wynagrodzenia lub odprawy, nawet jeżeli było wcześniej przyznane prawomocnym wyrokiem sądu. Jest to dopuszczalne, gdy pracownik pobrał zasądzone wynagrodzenie, będąc w złej wierze, a uzyskana kwota jest wyjątkowo wysoka

czytaj więcej »

Wadliwa reprezentacja pracodawcy przy zawieraniu umowy o pracę nie może powodować utraty prawa do wynagrodzenia przez pracownika faktycznie wykonującego pracę na rzecz pracodawcy i za jego zgodą.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedstawiciele związków zawodowych naszego zakładu żądają od dyrektora przekazania imiennych list pracowników, którym przyznano nagrody uznaniowe. Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić takie listy?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z likwidacją komórki wewnętrznej pracownicy we wrześniu otrzymali zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę za 3-miesiecznym wypowiedzeniem (październik - grudzień), ze skróceniem okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 r. należy wypłacić za cały rok czy tylko za 10 miesięcy (bez listopada i grudnia)?

czytaj więcej »

Pytanie: Z reguły raz w roku (na jego początku, w momencie ustalania preliminarza wydatków na cały rok) wprowadzamy jakieś zmiany do zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych. Wynikają one z analizy ostatnich miesięcy i potrzeb pracowników oraz uzależnione są od budżetu. Co w przypadku, gdy nie może dojść do porozumienia w zakresie zmian między pracodawcą a związkami zawodowymi? Jakie uprawnienia mają obie strony w zakresie treści regulaminu ZFŚS? W naszym zakładzie funkcjonuje jeden związek zawodowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 25 kwietnia do 24 czerwca 2013 r., a następnie umowę na czas określony od 25 czerwca do 20 grudnia 2013 r. Czy prawidłowo w drugiej umowie zawarłam klauzulę, że okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 2 tygodnie (art. 33 Kodeksu pracy)? Czy oba okresy można zsumować?

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy wdrażane są nowe programy, co wiąże się z pracą w godzinach nadliczbowych informatyków. Czy możemy dla tej grupy zawodowej ustalić w regulaminie pracy inny (wyższy) limit nadgodzin niż dla pozostałych pracowników. Obecnie w zakładzie limit ten ustalony jest na poziomie 150 godz.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku operatora równocześnie otrzymuje dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji brygadzisty. Jak najlepiej ująć dodatkową funkcję na świadectwie pracy, w którym miejscu? Czy niewykazanie dodatkowej funkcji będzie błędem, a może należy to zrobić tylko na wniosek pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przebywała 9 dni na zwolnieniu lekarskim w styczniu 2013 roku w związku z chorobą w ciąży. Następnie od 25 kwietnia do 18 maja 2013 r. miała kolejne zwolnienie lekarskie (24 dni). Od 19 maja 2013 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a po nim – do końca roku – na dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Czy pracownicy przysługuje trzynastka za 2013 rok, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Ustalając wysokość przysługujących pracownikom wynagrodzeń, pracodawca pomylił się w obliczeniach prowizji. Naliczył ją jednemu z podwładnych w kwocie wyższej o 100 zł niż należna. Omyłkowo zawyżona kwota została przelana na wskazane przez pracownika konto bankowe. Po dwóch tygodniach od tej wypłaty pracodawca zorientował się, że wypłacił wyższą pensję i poinformował pracownika, iż potrąci mu nadwyżkę z następnego wynagrodzenia. Ten nie zgodził się na potrącenie, tłumacząc, że nie podejrzewał omyłki. Mimo to pracodawca dokonał potrącenia z kolejnej pensji pracownika. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co mu grozi w trakcie kontroli PIP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracodawca zatrudnił nowego pracownika na stanowisko administracyjno-biurowe. Nowo zatrudniony przedłożył pracodawcy orzeczenie lekarza medycyny pracy z poprzedniego zakładu pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku administracyjno-biurowym. Orzeczenie określało datę następnych badań profilaktycznych na 1 kwietnia 2014 r. Pracodawca uznał więc, że takie orzeczenie jest aktualne i na jego podstawie dopuścił pracownika do wykonywania pracy. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co mu grozi w trakcie kontroli PIP?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury, której organizatorem jest zarząd województwa zatrudnia 15 osób. Czy instytucja ma obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania, a jeżeli tak, to zgodnie z jakimi przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Czy nauczycielowi, który od 12 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przebywa na urlopie bezpłatnym, należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)?

czytaj więcej »

Umowa na zastępstwo to wygodna dla pracodawcy forma zatrudnienia. Dobrze sformułowana rozwiązuje się automatycznie z chwilą powrotu nieobecnego pracownika. Ponadto zastępcę można zwolnić w dowolnym momencie, z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia i w dodatku nie trzeba podawać mu na piśmie przyczyny wypowiedzenia. Z drugiej strony, jeżeli pracodawcy spodoba się praca zastępcy, wolno mu w każdej chwili zatrudnić tę osobę na stałe. W tym artykule podpowiadamy, m.in. w jakich sytuacjach warto stosować umowę na zastępstwo oraz jak poprawnie i z korzyścią dla pracodawcy sformułować jej postanowienia.

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie przewiduje szczególnych przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę w firmach, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników (poniżej 20). Mimo to pewne odrębności istnieją – związane choćby z niestosowaniem tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Dodatkowo, rozwiązanie umowy o pracę jest jedną z najczęstszych przyczyn sporów między pracodawcą a pracownikami – również w mniejszych firmach. Warto więc mieć pewność, że dokonuje się tego zgodnie z prawem. W tym artykule opisujemy specyfikę problemów, które mogą towarzyszyć małym podmiotom przy zwalnianiu pracowników. Zamieściliśmy wiele praktycznych przykładów, a także wzory najbardziej przydatnych dokumentów.

czytaj więcej »

Przydatność pisemnych zakresów obowiązków w stosunkach pracy jest często niedoceniana. Tymczasem od zapisów takiego dokumentu może zależeć to, czego pracodawca ma prawo od pracownika wymagać w ramach zawartej umowy o pracę. Dokument ten ułatwi też ocenianie, czy podwładny dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.  O tym, jakie zapisy zawrzeć w treści zakresu obowiązków oraz w jaki sposób dokument ten wpływa na zadania pracownika piszemy w tym artykule. Podpowiadamy w nim, jak zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy konstruować pisemne zakresy obowiązków.

czytaj więcej »

Załóżmy, że 4 pracodawców, z których każdy ma własny fundusz socjalny, należy do jednej grupy kapitałowej. Niektórzy z nich mają wiele niewykorzystanych środków (obiektów) socjalnych, inni z kolei potrzebowaliby ich więcej, niż posiadają. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Otóż mogą połączyć swoje środki i prowadzić wspólną działalność socjalną. To także dobry sposób na wzbogacenie oferty socjalnej dla pracowników i – tym samym – podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele firm jest zmuszonych zamrozić płace. Procedura połączenia funduszy socjalnych kilku firm nie jest trudna. Wystarczy podpisać specjalną umowę i stworzyć wspólny regulamin. A najkorzystniej jest zrobić to z początkiem nowego roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, borykający się ze skutkami spowolnienia i kryzysu, nareszcie otrzymali obiecaną od państwa pomoc na ochronę miejsc pracy. Nowa ustawa antykryzysowa od 21 listopada 2013 r. wprowadziła bowiem możliwość stosowania przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy. Te nowe rozwiązania mają na celu uelastycznienie przepisów o czasie pracy dla przedsiębiorców, którzy w ostatnim okresie odnotowali spadek obrotów gospodarczych. Aby jednak je zastosować, przydadzą się określone dokumenty, które opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Każdy pracownik ma chronić mienie pracodawcy. Jeśli zaś poprzez niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządzi on pracodawcy szkodę, musi ją naprawić. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oprócz niej funkcjonują jeszcze znacznie surowsze dla podwładnych zasady odpowiedzialności za mienie im powierzone. We wszystkich tych przypadkach pracodawca powinien zabezpieczyć swoje interesy, tworząc odpowiednie dokumenty kadrowe. O tym, co ma być w nich zawarte oraz jakie są zasady ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności za szkodę w mieniu należącym do pracodawcy, piszemy w tym tekście.W odrębnym artykule, w kolejnych aktualizacjach, omówimy szczególny rodzaj odpowiedzialności materialnej, jakim jest wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone zespołowi pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel