WYDANIE ONLINE

Z rodzicielstwem wiąże się prawo pracowników do korzystania z urlopu wychowawczego. Często pracodawcy zastanawiają się, na ile są związani wnioskami o udzielenie takiego urlopu, oraz od którego momentu i w jakim zakresie obowiązuje szczególna ochrona stosunku pracy związana z korzystaniem z takiego urlopu. Pojawia się też pytanie, czy oboje rodzice mogą równocześnie korzystać z urlopu wychowawczego lub podjąć pracę w jego trakcie. A dodatkowo w tym temacie od 1 października zaszły pewne zmiany. Po przeczytaniu tego tekstu Czytelnicy dowiedzą się, na co zwrócić uwagę rozpatrując wnioski pracowników o urlop wychowawczy. Podpowiadamy również, jakie dokumenty powinny być dołączone do takich wniosków.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudnionemu przez naszą firmę pracownikowi należy się urlop okolicznościowy z tytułu zgonu ojczyma, w sytuacji gdy żyje jeszcze jego ojciec?

czytaj więcej »

Wychowawca zatrudniony w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej, po 1 stycznia 2014 r. będzie mógł kontynuować korzystanie z urlopu zdrowotnego udzielonego mu zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela – informuje MPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

czytaj więcej »

Zmiana przepisów z 2011 r., wprowadzająca preferencje dla osób niepełnosprawnych, nie wpłynęła na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia tych osób w organach administracji państwowej. Wyniki kontroli NIK pokazują, że tylko nieliczne urzędy osiągają ustawowo wymagany minimalny stan zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pracownik, który utracił uprawnienia do wykonywania zawodu musi poinformować o tym pracodawcę. W przeciwnym razie, jeśli będzie wykonywał pracę bez uprawnień, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z tego tytułu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 28 sierpnia 2013 r.

czytaj więcej »

Informacje o przynależności związkowej pracownika to dane osobowe, których pracodawca nie może ujawniać innym podwładnym. Z obowiązku zachowania ich w tajemnicy nie zwalniają pracodawcy nawet prowadzone w firmie zwolnienia grupowe – stwierdził Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica dostarczyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży. Gdzie należy przechowywać takie zaświadczenie – czy w części B akt osobowych? Czy pracownicę należy powiadomić na piśmie o przysługujących jej prawach w związku z ciążą?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Oświadczenie zostało wysłane pracownikowi na ostatnio przez niego wskazany adres zameldowania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pracownik nie odbiera listu. W związku z tym z jakim terminem rozwiązuje się umowa o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik instytucji kultury w umowie o pracę może mieć wskazane np. dwa lub więcej miejsc pracy w sensie adresów siedzib? Instytucja ma kilka siedzib i pracownicy w związku z realizacją swoich obowiązków służbowych przebywają w różnych z nich.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje z domu w formie telepracy. Wiemy, że podczas godzin pracy opiekuje się dziećmi. Czy można go poprosić o oświadczenie, że tego nie robi? Czy można zagrozić, że jeżeli się dowiemy iż opiekuje się dziećmi, a nie pracuje, to wróci do biura?

czytaj więcej »

Jeżeli przed upływem okresu, na który ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne, pracownik odzyska zdolność do pracy i stawi się do niej, obowiązuje zakaz rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy.Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2012 r., sygn. akt II PK 51/12

czytaj więcej »

Pracownik, który przesłał firmowy dokument innemu przedsiębiorcy, może zostać zwolniony dyscyplinarnie, nawet jeśli dokument nie był tajny.Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., sygn. akt II PK 46/09, M.P.Pr. 2010/3/136

czytaj więcej »

Informacje o przynależności związkowej pracownika to dane osobowe, których pracodawca nie może ujawniać innym podwładnym. Z obowiązku zachowania ich w tajemnicy nie zwalniają pracodawcy nawet prowadzone w firmie zwolnienia grupowe – stwierdził Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Pracownik, który utracił uprawnienia do wykonywania zawodu musi poinformować o tym pracodawcę. W przeciwnym razie, jeśli będzie wykonywał pracę bez uprawnień, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z tego tytułu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 28 sierpnia 2013 r.

czytaj więcej »

Zmiana przepisów z 2011 r., wprowadzająca preferencje dla osób niepełnosprawnych, nie wpłynęła na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia tych osób w organach administracji państwowej. Wyniki kontroli NIK pokazują, że tylko nieliczne urzędy osiągają ustawowo wymagany minimalny stan zatrudnienia.

czytaj więcej »

W razie braku odmiennych ustaleń umownych, pracownik nie może domagać się od pracodawcy przyznania mu premii za okres, w którym nie świadczył pracy, będąc zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.Wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 2010 r., sygn. akt II PK 30/10, M.P.Pr. 2011/3/138

czytaj więcej »

Pracownikowi pogotowia ratunkowego, mającemu kwalifikacje ratownika medycznego, przysługują wszystkie uprawnienia z tytułu wykonywania zawodu medycznego także wtedy, gdy formalnie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy karetki pogotowia.Wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2013 r., sygn. akt I PK 188/12

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca przejął od firmy wielobranżowej na podstawie art 231 Kodeksu pracy restaurację i 3 pracownice. Po pewnym okresie poprzedni pracodawca rozwiązał umowę dzierżawy i żąda zwrotu lokalu, chce też przejąć pracownice z aktami osobowymi oraz listy płac. Czy pracodawca, który przejął pracowników musi oddać listy wynagrodzeń? Bo teczki akt osobowych – tak, ponieważ nie wystawia świadectw, ale co z dokumentacją płacową i ZUS?

czytaj więcej »

Wychowawca zatrudniony w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej, po 1 stycznia 2014 r. będzie mógł kontynuować korzystanie z urlopu zdrowotnego udzielonego mu zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela – informuje MPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy (jednostka budżetowa) istnieje oddział warty cywilnej. Wartownicy wynagradzani są na podstawie PUZP i mogą być zaszeregowani od VIII do IX kategorii wynagradzania. Na płacę wartownika składa się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z kategorii zaszeregowania, premia regulaminowa oraz dodatek za wysługę lat. Wartownicy mają taki sam zakres obowiązków. Czy wynagrodzenie wszystkich wartowników – bez względu na jakość wykonywanej pracy, dyspozycyjność (często absencje chorobowe) powinno być takie same? Premia przysługuje wszystkim wartownikom w jednakowej wysokości. W ubiegłym roku na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęliśmy 4 wartowników z rozformowanej jednostki. Mają oni wyższe wynagrodzenie od pozostałych wartowników naszego zakładu pracy. Część pracowników z niższym wynagrodzeniem domaga się wyrównania im wynagrodzeń do poziomu przejętych pracowników. Mamy z góry określony i ograniczony fundusz plac i nie możemy spełnić żądań pracowników. Czy mamy zmniejszyć wynagrodzenia tym 4 pracownikom (poprzez wypowiedzenia warunków pracy i płacy), dorównując je do wynagrodzeń, jakie w większości otrzymują pozostali wartownicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczennicy, która zaszła w ciążę w trakcie przyuczenia do zawodu (umowa wygasa 31 sierpnia, poród 10 września) należy przedłużyć umowę, czy na okres od 1 września sporządzić nową jako pracownikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w nienormowanym czasie pracy na stanowisku „inżynier kontraktu”. Za porozumieniem stron etat pracownika ma ulec podziałowi: w ramach 1/4 etatu będzie on wykonywał funkcje kierownika działu, a na 3/4 etatu – inżyniera kontraktu. Czy takie zatrudnienie nie będzie sprzeczne z prawem pracy?

czytaj więcej »

Okres pięciu lat, na jaki została zawarta umowa o pracę (w przypadku pracownika z kadry menedżerskiej) nie daje podstaw do zakwalifikowania jej, jako zawartej z obejściem przepisów prawa.Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2012 r., sygn. akt I PK 79/12

czytaj więcej »

Często pracodawcom zatrudniającym niewielką liczbę pracowników wydaje się, że nie muszą tworzyć harmonogramów czasu pracy. Twierdzą bowiem, że względu na małą liczbę zatrudnionych osób, mogą „dogadywać się” z nimi co do dni i godzin wykonywania pracy na bieżąco. Tak jednak nie jest. Zgodnie z obowiązującymi od 23 sierpnia 2013 r. przepisami nie ma znaczenia, czy pracodawca zatrudnia jednego, czy stu lub więcej pracowników - ma obowiązek tworzyć grafiki czasu pracy. A w przypadku małych pracodawców jest to wyjątkowo trudne. Mając bowiem małe zaplecze personalne pracodawca musi zapewnić obsadę wszystkich niezbędnych stanowisk w dniach i godzinach funkcjonowania firmy, bez naruszenia przepisów o  czasie pracy. Jak tego dokonać radzimy w tym artykule.

czytaj więcej »

Porozumienie stron to z reguły najmniej kłopotliwy sposób rozstania z pracownikiem - pod warunkiem, że pracodawca nie popełni błędów przy jego zawieraniu. Warto też dobrze przemyśleć treść takiego dokumentu, aby właściwie zabezpieczyć interes firmy. Oprócz określenia trybu i terminu ustania zatrudnienia można bowiem wprowadzić do niego jeszcze kilka dodatkowych zapisów korzystnych dla pracodawcy – jak choćby zobowiązanie pracownika do wykorzystania przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Więcej szczegółowych wskazówek Czytelnik znajdzie w tym artykule.

czytaj więcej »

Nasza spółka chciałaby przyjąć osoby (studentów uczelni wyższej) w celu odbycia bezpłatnej praktyki. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jakie dokumenty trzeba sporządzić i podpisać z praktykantem?

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudnia w sklepie z armaturą sanitarną 7 sprzedawców, 2 magazynierów, projektanta oraz kierownika. Wszyscy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Do obowiązków sprzedawców należy bieżące obsługiwanie klientów. Magazynierzy są odpowiedzialni za prawidłowe przyjęcie i wydanie towaru z magazynu. Kierownik organizuje pracę w sklepie. Natomiast projektant wykonuje na życzenie klientów wizualizacje łazienek i kuchni. Przez cały czas projektant wykonuje pracę na komputerze przenośnym (laptopie). Jest to jego jedyne narzędzie pracy. Po badaniach okresowych projektant przedłożył pracodawcy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku z adnotacją lekarza, że „praca przy komputerze powinna być wykonywana w szkłach korekcyjnych”. Z tego powodu zwrócił się do pracodawcy o sfinansowanie zakupu okularów. Pracodawca odmówił mu, wyjaśniając, że okulary na koszt pracodawcy przysługują jedynie osobom zatrudnionym przy komputerach stacjonarnych. Pracownicy użytkujący w pracy laptopy nie otrzymują zaś refundacji, bez względu na to ile godzin dziennie spędzają przy takim sprzęcie. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co mu grozi w trakcie kontroli PIP?

czytaj więcej »

Obowiązująca od 23 sierpnia 2013 r. nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przyniosła ze sobą rewolucyjne zmiany w przepisach o czasie pracy. Dotyczą one możliwości: wydłużenia okresów rozliczeniowych do maksymalnie 12 miesięcy, wprowadzenia ruchomego czasu, odpracowywania prywatnych wyjść pracowników w godzinach pracy bez ryzyka powstania nadgodzin, wprowadzenia systemu przerywanego czasu pracy. Aby jednak skorzystać z tych dobrodziejstw, pracodawca musi posłużyć się odpowiednimi dokumentami. Nałożono też na niego ważny obowiązek - tworzenia rozkładów czasu pracy na co najmniej miesięczne okresy. Przy czym odpowiednie zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych, pomogą go uniknąć. Wzory wszystkich dokumentów kadrowych, związanych z nowelizacją przepisów o czasie pracy wraz z ich szczegółowym omówieniem publikujemy w tym tekście. 

czytaj więcej »

Zatrudniając nową osobę z reguły stosuje się najpierw umowę o pracę na okres próbny. Jest ona bardzo wygodna, a – w razie potrzeby - można ją łatwo i szybko rozwiązać. Przede wszystkim pozwoli ona jednak poznać umiejętności i kwalifikacje pracownika, zanim zostanie mu zaproponowana umowa na czas nieokreślony. W tym artykule podpowiadamy, jak poprawnie sporządzić taką umowę, na jak długo można ją zawrzeć oraz jakie elementy obligatoryjne ma ona zawierać, aby nikt nie zarzucił pracodawcy łamania przepisów prawa pracy.

czytaj więcej »

Jedną z form dyscyplinowania pracowników do skupiania uwagi na zadaniach służbowych jest kontrola firmowych komputerów. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że zatrudniana osoba wykorzystuje udostępniony jej sprzęt elektroniczny nie tylko do wykonywania obowiązków pracowniczych, ale również do celów prywatnych, takich jak odwiedzanie ulubionych portali internetowych czy drukowanie na służbowym papierze osobistych dokumentów. Jednak, zgodnie ze stanowiskiem GIODO, aby móc kontrolować pracowników, trzeba im najpierw o tym powiedzieć. Dobrze jest więc stworzyć w firmie zasady (procedurę) korzystania ze służbowego sprzętu elektronicznego i  mieć dowód zapoznania się z nią przez pracowników - w postaci podpisanych oświadczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel