WYDANIE ONLINE

Urlop rodzicielski jest nowym uprawnieniem pracowniczym. Funkcjonuje zaledwie od 17 czerwca 2013 r.Po pierwsze – jak stanowią przepisy - to do pracownika należy podjęcie decyzji, czy skorzystać z tego urlopu i w jakim wymiarze. Oboje rodzice decydują także, czy na urlop uda się tylko jedno z nich, czy podzielą go między siebie. Przy czym, aby pracownik mógł skorzystać z omawianego urlopu musi dopilnować pewnych formalności. Konieczny jest jego wniosek o odpowiedniej treści i złożony we właściwym czasie. Jeżeli zaś chce się łączyć z tym urlopem pracę, trzeba złożyć kolejny wniosek. Wzory tych dokumentów publikujemy w tym tekście.Po drugie z nowym urlopem wiąże się szereg uprawnień pracownika i obowiązków pracodawcy. Ich omówienie także Czytelnicy znajdą poniżej.

czytaj więcej »

Dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy za dwutygodniowym wypowiedzeniem można przewidzieć poprzez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny - również już w okresie trwania umowy o pracę.

czytaj więcej »

Od 16 lipca 2013 r. kierowcy wykonujący pracę na własny rachunek muszą przestrzegać przepisów ustawy o czasie pracy kierowców oraz ewidencjonować swój czas pracy na zasadach zbliżonych do pracowników.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy o normach czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależniają krótszą pracę od uzyskania przez niepełnosprawnego zaświadczenia lekarskiego o zasadności ich stosowania.

czytaj więcej »

Rozszerzenie kręgu pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, zakaz obsadzania stanowiska sekretarza w ramach pełnienia obowiązków, doprecyzowanie przepisów dotyczących naboru oraz awansu wewnętrznego – to niektóre zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych, jakie wejdą w życie 1 września 2013 r.

czytaj więcej »

W zakładzie pracy obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną. Pracują w systemie równoważnym z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Z powodu otrzymania wielu zamówień od kontrahentów firmy, w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego pracownicy bardzo często pracowali po 12 godzin. Miało im to zostać zrównoważone krótszą pracą w pozostałych miesiącach. Jednakże ostatecznie do tego nie doszło, co spowodowało przekroczenie norm średniotygodniowych czasu pracy. Pracodawca podjął decyzję o wypłacie dodatku za godziny nadliczbowe  z upływem okresu rozliczeniowego. Przy czym ustalając jego wysokość  uwzględnił liczbę godzin pracy do przepracowania w miesiącu, w którym wystąpiła dłuższa praca (w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego). Na czym poległa tu błąd pracodawcy? Co grozi mu w razie kontroli PIP?

czytaj więcej »

Dla zakwalifikowania stosunku prawnego jako zatrudnienie pracownicze decydujące znaczenie ma przewaga cech stosunku pracy.

czytaj więcej »

Decyzja pracodawcy stwierdzająca wykonanie zadania premiowego i określająca wysokość premii dla pracownika nie stanowi oświadczenia woli w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego i w konsekwencji może zostać cofnięta, gdyby okazało się, że pracownik w rzeczywistości nie wypełnił kryteriów premiowania.

czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy o pracę – w przeciwieństwie do „dyscyplinarki” - nie jest ograniczone terminem od ujawnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jeżeli jednak okoliczność uzasadniająca wypowiedzenie na skutek upływu czasu stała się nieaktualna ze względu na cel wypowiedzenia, może ono okazać się nieuzasadnione

czytaj więcej »

Czas wolny, wynikający z norm o czasie pracy i ich równoważeniu z odpoczynkiem, przypadający w zwykły dzień pracy nie stanowi innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa w art. 41 Kodeksu pracy, nawet gdy trwa nieprzerwanie całą dniówkę roboczą. Pracownik nie jest więc wówczas chroniony przed wypowiedzeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy określać normę dobową i tygodniową w informacji o warunkach zatrudnienia wręczanej pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy? Zgodnie z rozkładem świadczy on pracę w następujący sposób: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.00 praca po 7,5 godz. w środę praca od 7.30 do 17.30 (10 godzin). Łącznie daje to 40 godzin w tygodniu.

czytaj więcej »

Pytanie: W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwa pracy, wystawiane po zakończeniu umów terminowych (w razie, gdy pracownik jest w dalszym ciągu zatrudniony w naszej firmie)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca dowiedział się, że pracownik zatrudniony na stanowisku managerskim szuka pracy. Na tej podstawie chce zwolnic pracownika – czy ma do tego prawo? Czy utrata zaufania jest wystarczająca mimo, że ten pracownik dobrze wykonuje swoją pracę?

czytaj więcej »

Jedna z firm produkcyjnych posiada sieć salonów sprzedaży na terenie całego kraju. W imieniu pracodawcy umowy o pracę z pracownikami podpisują członkowie zarządu. Z tego powodu często zdarza się, że nowo zatrudniony pracownik jest dopuszczany do pracy w salonie bez umowy o pracę. Zwykle formalności z zatrudnieniem trwają bowiem kilka dni i dopiero po tym czasie do salonu przesyłana jest podpisana przez pracodawcę umowa o pracę. Przy czym określony w umowie termin rozpoczęcia pracy jest zgodny z faktycznym terminem podjęcia pracy przez pracownika. Na czym polega tu błąd pracodawcy? Co mu grozi w razie kontroli PIP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. W umowie nie została przewidziana klauzula o możliwości rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 33 Kodeksu pracy, a więc z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Czy w chwili obecnej możliwe jest wprowadzenie do umowy takiego zapisu aneksem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczennicy, która zaszła w ciążę w trakcie przyuczenia do zawodu (umowa wygasa 31 sierpnia, poród 10 września) należy przedłużyć umowę, czy na okres od 1 września sporządzić nową jako pracownikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w okresie wypowiedzenia złożyła oświadczenie że jest w ciąży. Została przywrócona do pracy, jednak stanowisko, na którym była zatrudniona, już nie istnieje. Nie mamy możliwości powierzenia pracownicy innego stanowiska. Czy można delegować tę osobę do innych prac, bez zmiany stanowiska?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zwolnił pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z świadczenia pracy. Po dwóch dniach podwładny przyniósł zwolnienie lekarskie, które pokrywa się z okresem wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wypłacić mu świadczenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wezwanie do sądu jako świadek traktujemy jego zwolnienie od pracy jako „nieobecność usprawiedliwioną niepłatną”. Czy tak samo należy postępować w sytuacji, gdy pracownik jest wezwany do sądu w charakterze strony?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można udzielić nauczycielowi 2 tygodni urlopu ojcowskiego począwszy od dnia urodzenia dziecka, gdy równolegle w tym samym czasie na urlopie macierzyńskim będzie przebywała jego żona (również nasza nauczycielka)? Czy dwa tygodnie urlopu to 10 dni roboczych, czy 14 dni kalendarzowych łącznie z sobotami i niedzielami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (samotna matka), korzystająca z urlopu wychowawczego do 31 grudnia 2013 r., chciałaby zatrudnić się u obecnego pracodawcy na 1/4 etatu na stanowisku, na którym była zatrudniona przed urlopem macierzyńskim. Czy można zawrzeć z nią nową umowę o pracę i na jakich warunkach?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wrócił z 2-miesięcznego zwolnienia lekarskiego, lekarz medycyny pracy nie dopuścił go do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. Czy umowę o prace należy rozwiązać za wypowiedzeniem ze zwolnieniem pracownika bez obowiązku świadczenia pracy? Jesteśmy małym zakładem, nie mamy możliwości zatrudnienia go na innym stanowisku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik napisał prośbę o zmniejszenie wymiaru czasu pracy od 1 maja 2013 r. do 1/2 etatu i prośbę o rozwiązanie z 30 września 2013 r. za porozumieniem stron umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracodawcą wyraził zgodę, a strony podpisały aneks do umowy. Czy w tej sytuacji pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy (pracownik z własnej inicjatywy nie chce złożyć wniosku) wystawiając mu kartę urlopową? Jakie środki służą pracodawcy w tym zakresie?

czytaj więcej »

Zatrudnianie pracowników na część etatu może być korzystnym rozwiązaniem dla małego pracodawcy. Pozwala bowiem na wprowadzenie do firmy nowego specjalisty – z możliwością elastycznego organizowania jego pracy, ale bez konieczności wypłacania mu wynagradzania za pełen etat. Z drugiej strony, zatrudnianie niepełnoetatowców powoduje w praktyce pewne problemy m.in. z kształtowaniem treści umowy o pracę. O tym, jakie zapisy będą tu korzystne oraz jakie błędy najczęściej popełniają mali pracodawcy, piszemy w tym tekście.

czytaj więcej »

Gdy pracownik akurat wypoczywa na urlopie, może się okazać, że jest pilnie potrzebny w firmie - przykładowo, pracodawca ma niespodziewaną kontrolę z urzędu skarbowego, która wymaga obecności tego właśnie podwładnego. Wówczas przyda się instytucja odwołania z urlopu. Nie w każdym jednak przypadku można z niej skorzystać. A nawet jeśli będzie to uzasadnione -  trzeba jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy firmie się to opłaci. W tym artykule podpowiadamy, jak poprawnie sporządzić dokument odwołania z urlopu i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać. 

czytaj więcej »

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca wydłużenia urlopów związanych z macierzyństwem do jednego roku wprowadziła możliwość, aby pracownica - matka dziecka od razu zdecydowała, że będzie korzystała z tak długiego urlopu. Wciąż jednak na ten roczny urlop będą się składały 3 kolejno wykorzystywane urlopy, tj. urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski (w przypadku urodzenia dziecka), albo też urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski (w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w celu adopcji lub jako rodzina zastępcza niezawodowa). Zasady, na jakich będą one mogły być wykorzystywane opisujemy w tym artykule. Wskazujemy też, jakich wniosków może się spodziewać pracodawca od pracownika w związku z korzystaniem z tych urlopów i jak może na nie odpowiedzieć.

czytaj więcej »

Pomimo, że dodatkowe urlopy macierzyńskie funkcjonują już od pewnego czasu, wciąż są problemy z ich udzielaniem. Po pierwsze – jak mówią przepisy - to do pracownika należy podjęcie decyzji, czy skorzystać z tego urlopu i w jakim wymiarze. Czy jednak pracodawca nie ma tu zupełnie nic do powiedzenia? Po drugie, aby pracownik mógł skorzystać z omawianego urlopu trzeba dopilnować pewnych formalności. Konieczny jest wniosek pracownika o odpowiedniej treści i złożony we właściwym czasie. No i jest jeszcze dodatkowy dokument kadrowy – umożliwiający pracownikowi wykonywanie pracy podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wzory tych dokumentów i ich omówienie znajdziecie w tym tekście.

czytaj więcej »

wiper-pixel