WYDANIE BIEŻĄCE

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej to nowy dokument, wprowadzony do Kodeksu pracy z początkiem ubiegłego roku. Zarówno jego zakres, jak i zasady jego wydawania pracownikom określa Kodeks pracy. Mimo to w praktyce pojawiają się liczne wątpliwości dotyczące m.in. tego, czy taka informacja może być częścią wydawanego pracownikowi świadectwa pracy. Pojawiają się także pytania, czy w przypadku kontynuacji zatrudnienia informacja powinna dotyczyć wszystkich dokumentów pracowniczych z całego okresu zatrudnienia, czy tylko z umów zawartych po 31 grudnia 2018 r.? Sprawa komplikuje się także, gdy pracodawca składa za pracownika raport informacyjny do ZUS i tym samym skraca dotychczasowy okres przechowywania dokumentów pracowniczych z 50 do 10 lat. Czy wtedy należy taką informację byłym pracownikom przekazywać?

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego, może zażądać obniżenia jego wymiaru etatu. Takie obniżenie, nawet do 7/8 etatu, daje dodatkowo pracownikowi maksymalnie 12-miesięczną ochronę przed wypowiedzeniem. Pamiętajmy, że nie jest to jednak ochrona bezwzględna. Sprawdźmy, jakie są granice ochrony, na jakich zasadach pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może żądać obniżenia etatu i kiedy można mu odmówić.

czytaj więcej »

Może zdarzyć się, że w wyniku badań kontrolnych pracownik zostaje uznany za niezdolnego do pracy albo „częściowo niezdolnego do pracy”. Czy wtedy pracodawca musi szukać pracownikowi innego stanowiska? A czy jeżeli pracownik często choruje, to czy jest to powód do wypowiedzenia umowy? W jakich przypadkach można zwolnić pracownika długo chorującego bez wypowiedzenia, a kiedy lepiej tego nie robić (ewentualnie poczekać z tym)? Sprawdźmy odpowiedzi na te pytania.  

czytaj więcej »

Do końca marca 2020 roku część pracodawców musi wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 – zwane popularnie trzynastką. Na nich spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia przysługujących kwot oraz właściwego naliczenia, rozliczenia i wykazania w dokumentach ubezpieczeniowych należnych składek. Trzeba tu pamiętać o wykazaniu trzynastki w nowym dokumencie rozliczeniowym ZUS RPA, który został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r.  Pamiętajmy też, aby zwrócić szczególną uwagę na sytuację, gdy prawo do trzynastki nabywa były już pracownik.

czytaj więcej »

Badania profilaktyczne oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą obowiązkowo pracowników, czyli osób zatrudnianych na podstawie stosunku pracy. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do dopuszczenia do pracy tylko takich pracowników, którzy mają aktualne badania profilaktyczne (art. 229 § 4 kp) oraz szkolenia bhp (art. 2373 kp). Natomiast w przypadku osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach własnej działalności gospodarczej przepisy prawa pracy nie są już takie wyraźne. Sprawdźmy, kiedy należy zleceniobiorców kierować na badania i szkolenia bhp.

czytaj więcej »

W przeciwieństwie do tzw. świadczenia urlopowego dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z funduszu socjalnego jest świadczeniem socjalnym. A to znaczy, że nie można go gwarantować wszystkim automatycznie i na jednakowych warunkach. Nie można też uzależniać go od stanowiska czy wymiaru etatu (przysługuje też emerytom i osobom na urlopie rodzicielskim). Wolno je uzależnić jedynie od kryteriów socjalnych i długości wypoczynku. Dofinansowanie do wypoczynku pracownika jest jednym z najpopularniejszych świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jest ono wygodne zarówno dla pracownika (który sam decyduje, na jaki wypoczynek je wyda), jak i pracodawcy (prosta forma, mało „biurokracji”). Jednak trzeba pamiętać o socjalnym charakterze tego świadczenia.

czytaj więcej »

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. W przypadku gdy stosunek pracy ukaranego karą porządkową pracownika uległ rozwiązaniu przed upływem roku nienagannej pracy i pracownik nie wykonuje już pracy u tego pracodawcy, nie ma obiektywnie sensu stricto możliwości zrealizowania ww. przesłanki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby – zwłaszcza w takiej sytuacji – pracodawca z własnej inicjatywy uznał wymierzoną pracownikowi karę za niebyłą i usunął z akt osobowych pracownika zawiadomienie o ukaraniu np. po upływie roku od ukarania. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie redakcji.

czytaj więcej »

Pracodawca nie obowiązku zmiany/aktualizacji treści sporządzonego na początkowym etapie pracy (zatrudnienia) kwestionariusza osobowego w przypadku np. zmiany nazwiska pracownika. Dodatkowo, usuwanie/zaczernianie danych zawartych w treści sporządzonego wcześniej kwestionariusza osobowego dla pracownika mogłoby zostać zakwalifikowane jako próba fałszowania tego dokumentu. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2020 r. będącego odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP. Nowe przepisy mają ograniczyć okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia złożonego do PIP.

czytaj więcej »

Związki zawodowe zamierzają w tym roku walczyć o dalsze zwiększanie uprawnień pracowniczych. Wśród przedstawionych przez OPZZ postulatów zmian w prawie pracy znajduje się m.in. wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni w roku kalendarzowym, bez względu na ogólny staż pracy oraz dodatkowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy. 

czytaj więcej »

wiper-pixel