WYDANIE ONLINE

O 3,4%. zwiększyła się od 1 sierpnia 2019  r. podstawa naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z tym pracodawcy są zobowiązani w terminie do końca października 2019  r. do odprowadzenia na rachunek ZFŚS środków odpowiadających zwiększonej wysokości odpisu. Sprawdźmy na praktycznych przykładach liczbowych szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Powszechnie wiadomo, że urlop rodzicielski można łączyć z pracą u swojego pracodawcy w wymiarze nie większym niż pół etatu. Kwestia aktywności zawodowej i pozazawodowej na urlopie rodzicielskim wymaga jednak szerszego omówienia, ponieważ pojawia się to sporo wątpliwości dotyczących tego, co jest prawnie dozwolone, a nad jaką aktywnością należałoby się jednak zastanowić.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik ma być zatrudniony na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy przy 12-godzinnych zmianach w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jakiego zapisu najlepiej użyć w umowie o pracę w punkcie „dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy”, żeby był on prawidłowy i równocześnie z korzyścią dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo należy przechowywać karty czasu pracy dla pracowników zatrudnionych przed 2019 rokiem? Kiedy można oddać je do brakowania? Czy jest to okres 3 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, czy może to być też po jakimś okresie w trakcie trwania umowy? Po jakim czasie można oddać do brakowania wnioski o urlop składane przed 2019 i po 2019 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, w procesie rekrutacji, ma prawo przetwarzać dane osobowe zamieszczone przez kandydatów na ich profilach w mediach społecznościowych typu Facebook albo Instagram? Czy przeglądanie „prywatnych” profili kandydatów przez rekruterów mieści się w zakresie niezbędnego przetwarzania danych osobowych, o którym mówią przepisy RODO? Czy zawodowo-biznesowy charakter serwisów typu LinkedIn czy GoldenLine daje podstawę do przetwarzania zamieszczonych tam przez ich użytkowników danych do celów rekrutacyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych powinniśmy przechowywać oświadczenie pracownika zawierające jego zgodę na przekazanie danych podmiotowi medycznemu, w celach związanych z objęciem pracownika opieką zdrowotną (pakiet medyczny)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na liście obecności muszę wpisywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy? Listy obecności na stanowiskach robotniczych są oddawane pod koniec miesiąca do kadr. Czy kierownicy muszą w nich wpisywać godziny pracy robotników z nadgodzinami czy tylko zwykłe?

czytaj więcej »

Pytanie:  Wiemy, że pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych lub polecenie ich odpracowania. Może ono mieć formę ustną, pisemną albo elektroniczną (w mailu albo w systemie). Jeśli są pisemne, a pracodawca prowadzi papierową dokumentację ewidencyjną – dokumenty te powinny do niej trafić. Co zrobić, jeśli mają one formę mailową? Czy obecnie – po zmianach z 2019 roku – musimy je drukować? I co w tym temacie uważa ministerstwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudniając pracownika, pracodawca mógłby zgodnie z prawem przedłożyć pracownikowi do podpisu oświadczenie ws. nieposiadania chorób przewlekłych? Ostatnio zdarzyła nam się sytuacja, w której kandydat do pracy nie powiadomił nas, że choruje na schizofrenię (okazało się to w trakcie badań profilaktycznych). Sytuacja ta spowodowała, że czasowo nie mieliśmy możliwości przyjęcia do pracy innej osoby na wakujące stanowisko pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikiem samorządowym może być osoba, która m.in. jest obywatelem polskim. W starych wzorach kwestionariuszy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie była informacja o obywatelstwie. Czy obecnie można żądać danych o obywatelstwie? Czy żądać ich od kandydata do pracy, czy dopiero od pracownika? Czy w formie np. oświadczenia, czy w kwestionariuszu jako np. dodatkowe dane osobowe?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownica urodziła dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W listopadzie 2019 roku, gdy będzie jeszcze na urlopie rodzicielskim, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Natomiast po urlopie rodzicielskim chce jeszcze wziąć urlop wychowawczy. Kiedy musimy wypłacić „jubileuszówkę”?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania (przewodnicząca związków zawodowych) w dniu 2 września 2019 r. poprosił o zmniejszenie etatu do 10 godz. W związku z tym, czy możemy zmniejszyć wymiar etatu nauczycielowi na podstawie porozumienia zmieniającego, czy należy rozwiązać stosunek pracy na wniosek nauczyciela i od września zatrudnić na umowę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniliśmy pracownika na stanowisku samodzielnego referenta, tj. stanowisko urzędnicze. Osoba ta  nigdy nie pracowała jako pracownik samorządowy (posiada 16-letni staż pracy, ale nie jako pracownik samorządowy). Czy zgodnie z ustawą dla pracowników samorządowych dana osoba musi mieć służbę przygotowawczą i na koniec tej służby ma być przeprowadzony egzamin? Jeżeli tak, to w jakiej formie?

czytaj więcej »

Pytanie:   Pracownik wykonywał pracę przez 2 godziny w sobotę. Czy należy zapłacić mu normalne wynagrodzenie i dodatkowo udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego? Czy tylko udzielić wolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie składniki mogą powodować różnice pomiędzy kwotą netto na zaświadczeniu pracownika o zarobkach a kwotą netto do wypłaty pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku gdy pracownik wybiera się w podróż służbową, trzeba rejestrować polecenie wyjazdu służbowego w systemie, np. na portalu pracowniczym, albo na papierze? Co jeżeli nigdzie się tego nie rejestruje i nie ma polecenia w formie papierowej? Czy ma to znaczenie w kontekście ewentualnego wypadku pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy w regulaminie pracy można zapisać odnośnie godzin pracy, że:1. Pracodawca ustala w Spółce różne rozkłady czasu pracy mieszczące się pomiędzy godziną 7.00 a 22.00, trwające nie dłużej niż 8 godzin.2. Czas pracy Pracownika w danym miesiącu jest ustalany z góry i podany do wiadomości poprzez udostępnienie mu do wglądu miesięcznego grafiku.3. Pora nocna obejmuje 8 godzin od 22.00 do 6.00.4. Za pracę w porze nocnej pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie określone w regulaminie wynagradzania.Czy trzeba zapisać, że rozkład czasu pracy ustala się pomiędzy np. godzinami 8.00–18.00 i w tym jest 8 godzin (pracownicy ustalają z menedżerem, w jakich godzinach zaczną i skończą pracę odpowiednio po 8 godzinach)?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jeżeli w firmie nie ma regulaminu pracy i wynagradzania, ponieważ spółka liczy do 20 osób, to w jaki sposób potwierdza się warunki pracy pracownikowi (że np. godziny pracy to 8.00–16.00, że płacimy do 10. następnego miesiąca itp.)? Czy musi być na to jakiś dokument, czy wystarczy przekazać to ustnie?

czytaj więcej »

wiper-pixel