WYDANIE ONLINE

Jednym z ustawowych obowiązków pracodawców związanym z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jest poinformowanie osób zatrudnionych o określonych uprawnieniach związanych z oszczędzaniem. Jeżeli chodzi o formę, częstotliwość oraz kanały komunikacji to decyzję podejmują sami pracodawcy. Sprawdźmy, o czym i w jakich terminach powinniśmy poinformować pracowników w związku z wprowadzaniem PPK. 

czytaj więcej »

W najbliższych latach pojawią się większe zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego – wynikające z przyjętej niedawno nowej dyrektywy Unii Europejskiej. Przypomnijmy sobie zasady udzielania tego urlopu. Na jakich warunkach udziela się urlopu rodzicielskiego? Co zapisać we wniosku o taki urlop? Na jakich zasadach mają do niego prawo rodzice adopcyjni. Zastosujmy gotowe wzory i uniknijmy błędów.

czytaj więcej »

Odpis na ZFŚS za okres od 1 sierpnia 2019 r. zostanie odmrożony. W dodatkowym terminie do 31 października 2019 r. pracodawcy zobowiązani będą wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki wynikające ze zwiększonej wysokości odpisu. Sprawdźmy, jak zmienią się podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS za ostanie miesiące roku.

czytaj więcej »

Co roku wysokość wynagrodzenia minimalnego podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni w ciągu 30 dni kwot wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok, ich ustalenia w terminie do 15 września dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W związku z tym, że w tym roku RDS nie uzyskała porozumienia co do przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, ich wysokość zostanie ustalona przez rząd. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Długość okresu przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. uzależniona została od momentu, w którym pracownik został zatrudniony. W wielu przypadkach wymusza to konieczność archiwizowania dokumentacji pracowniczej tych samych osób zatrudnionych, objętej różnymi okresami przechowywania akt. Powstaje więc pytanie, co powinniśmy zrobić ze świadectwem pracy, które zostało wystawione łącznie za okresy zatrudnienia, z których dokumentację pracowniczą od 1 stycznia 2019 r. przechowuje się przez różny okres. Sprawdźmy stanowisko resortu pacy.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów lub uzgodnionym z pracodawcą w roku kalendarzowym, w którym nabył prawo do tego urlopu, pracodawca powinien udzielić mu zaległego urlopu najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego, a więc do 30 września (art. 168 kp). Sprawdźmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, czyli co grozi pracodawcy za przekroczenie terminu na udzielenie zaległego urlopu, jak postąpić, gdy to pracownik nie chce pójść na urlop.

czytaj więcej »

wiper-pixel