WYDANIE ONLINE

Osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, od 1 sierpnia zostały objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26. roku życia, które obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r., ma znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) dokonywanej przez pracodawcę.

czytaj więcej »

W Kodeksie pracy będzie już sprecyzowany termin na wydanie świadectwa pracy – określenie „niezwłocznie” zostanie zastąpione: „w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy”. A zatem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca będzie miał obowiązek wydać pracownikowi świadectwo w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej. To jedna ze zmian dotycząca wydawania świadectwa pracy, która zacznie obowiązywać od 7 września.

czytaj więcej »

Obniżenie o 1% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników przewiduje rządowy projekt zmiany ustawy o PIT, który pod koniec lipca trafił do Sejmu. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na październik tego roku.

czytaj więcej »

Powszechnie zdarza się, że pracodawcy mają  problemy ze skłonieniem pracowników do wykorzystania zaległych urlopów w wymaganym terminie do końca września. Pamiętajmy, że brak efektywnego sposobu na ich rozwiązanie grozi odpowiedzialnością pracodawcy w razie kontroli PIP. Jak skutecznie przekonać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w kodeksowym terminie? Dlaczego warto stosować w firmie pisemne informacje dla pracowników o konieczności wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych? Jakie sankcje można zastosować wobec pracowników, którzy zwlekają z wykorzystaniem zaległych urlopów?

czytaj więcej »

wiper-pixel