WYDANIE ONLINE

Pracownicze plany kapitałowe już wkrótce staną się główną częścią systemu oszczędzania,  zgromadzone środki posłużą zarówno przedsiębiorcom jako kapitał na inwestycje, jak i uczestnikom, którzy dzięki gromadzeniu środków zyskają dodatkowe źródło dochodu po 60. roku życia. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy pracodawcy wywiążą się ze swoich ustawowych obowiązków. Sprawdźmy, o jakie zobowiązania chodzi, jakie terminy obowiązują i na co zwrócić szczególną uwagę.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo należy przechowywać listę obecności? Mamy listę obecności zbiorczą. Czy powinniśmy mieć listę obecności indywidualną dla każdego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy system zadaniowego czasu pracy. Pracownicy mają wykaz zadań do wykonania i zasadniczo sami decydują o czasie ich wykonywania. Mamy zapis w regulaminie pracy, który stanowi, że pracownicy zatrudnieni w systemie zadaniowym pracują przeciętnie 40 godzin w tygodniu od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 i w tym czasie powinni wykonać powierzone zadania i nie mieć nadgodzin.Ale co w przypadku gdy wystąpi praca np. w wolną sobotę? Czy mogą powstać nadgodziny? Czy pracownik może sobie zrobić „przerwę” w środku godzin pracy – bez powodowania nadgodzin? Jeżeli jest potrzeba wykonania założonych zadań w pracy od 6.00 do 18.00, tj. 12 godzin, a mamy obsadę dwuosobową, to czy można wprowadzić zmiany, tzn. aby jedna osoba pracowała od 6.00 do 14.00, a druga 10.00 do 18.00?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pytanie dotyczy nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego. Pracownik ten otrzymał nagrodę po 20 latach pracy w 14 sierpnia 2017 r. Teraz udokumentował nowy okres 5 lat 2 miesiące 22 dni. Obecnie ma staż pracy 26 lat 8 miesięcy i 27 dni (licząc do 19 lutego 2019 r.). Czy należy mu wypłacić całą nagrodę za 25 lat, a następnie poczekać, aż osiągnie staż pracy 30 lat (czyli ok. 3 lata i 3 miesiące) i wypłacić znowu pełną nagrodę za 30 lat?

czytaj więcej »

Pytanie:  Mamy kilku pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia samochodów służbowych do 3,5 t. Czy mogą oni zabierać samochodem służbowym innych pracowników w celu dowozu/odwozu ich na docelowe miejsce wykonywania pracy – w tym samym województwie lub innym? Czy wymaga to odnotowania w skierowaniu na ich badania profilaktyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Która forma potwierdzenia na kopii dokumentu jest poprawna: „za zgodność z oryginałem" czy „potwierdzam zgodność z przedłożonym dokumentem"? Proszę o podanie podstawy prawnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Musimy wydać świadectwo pracy pracownicy (pracuje od 1979 roku do marca 2019 r.), która w latach 80 przebywała na urlopie macierzyńskim. W którym miejscu wpisuje się urlop macierzyński z tamtych lat w nowym wzorze świadectwa pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy ewidencji czasu pracy i szkoleń pracowników. Zaprezentuję to na przykładzie: pracownik otrzymuje od pracodawcy polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegację) na szkolenie dotyczące podnoszenia jego kompetencji i wiedzy w związku z wykonywaną pracą. Udaje się na to szkolenie do innej miejscowości i wykazuje w delegacji godziny wyjazdu 8.00 i powrotu 17.00 (normalne godziny pracy to 7.30 – 15.30). Czy takie szkolenie jest czasem pracy i należy je wykazać w ewidencji czasu pracy (i w jakich godzinach)? Czy w ewidencji należy dodatkowo zaznaczać tę delegację jakimś symbolem? Jak ujmować taki dzień w liście obecności (prowadzonej w formie papierowej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy należy wystawić nowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:1) gdy zawieramy nową umowę z pracownikiem (dzień po dniu);2) gdy zawieramy nową umowę zlecenia (dzień po dniu);3) gdy zawieramy kilka umów zlecenia w ciągu roku z danym zleceniobiorcą (przerwy trwają od 1 do 3 miesięcy);4) gdy po zakończonej umowie zlecenia osoba ta bezpośrednio ma podpisaną umowę o pracę?W druku upoważnień mamy zapisane, że „Upoważnienie traci ważność z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy firmą a osobą upoważnioną”.5) Może powinniśmy zmienić zapis w druku, aby wystawiać mniej upoważnień?6) Czy analogicznie należy wystawiać z tymi samymi terminami zobowiązania do przetwarzania danych osobowych?

czytaj więcej »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w ubiegłym miesiącu uaktualnioną wersję kwestionariuszy osobowych dla kandydata do pracy i dla pracownika. Dostosowane są one do nowelizacji w zakresie danych osobowych, która obowiązuje od 4 maja.

czytaj więcej »

Katalog danych osobowych (art. 221 kp), które pracodawca może pozyskiwać od kandydatów do pracy i od pracowników, zmienił się od 4 maja. Wynika to z tzw. ustawy wdrażającej RODO. Od tego dnia obowiązują też nowe zasady dotyczące podstawy przetwarzania tych danych – jedną z nich jest zgoda osoby zatrudnianej (art. 221a–1b kp). Sprawdźmy, czy stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych w zatrudnieniu.

czytaj więcej »

Tzw. ustawa wdrażająca RODO wprowadziła do Kodeksu pracy kolejne zmiany w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach zakładu pracy. Dotyczą one m.in. tego, w których pomieszczeniach pracodawcy muszą zaprzestać prowadzenia monitoringu wizyjnego pracowników i ile mają na to czasu. W niektórych pomieszczeniach zakładowych obowiązują dodatkowe warunki stosowania monitoringu. Sprawdźmy szczegółowe wyjaśnienia.

czytaj więcej »

Od kogo pracodawca może żądać przedstawienia badań lekarskich z innego miejsca pracy? Kiedy musimy zwrócić osobie przyjmowanej do pracy orzeczenie lekarskie wydane w wyniku przeprowadzenia badań pracowniczych wraz z przedłożonym skierowaniem na te badania? Czy w sytuacji zatrudnienia pracownika, który ma aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca zatrudnienia lub z zakładu pracy, w którym jest zatrudniony równolegle, także musimy przechowywać to orzeczenie wraz ze skierowaniem na badania w teczce osobowej pracownika? Poznaj najważniejsze informacje na temat tych zmian.

czytaj więcej »

Po planowanych zmianach w Kodeksie pracy pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o wydanie orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy albo ustalającego prawo pracownika do otrzymania świadectwa. Treść świadectwa będzie określał wyrok sądu. Wprowadzenie zmian przewiduje prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Warto dowiedzieć się, na czym one polegają.

czytaj więcej »

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje w najbliższych miesiącach zmianę przepisów dotyczących m.in. równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu i wydawania świadectw pracy. Na czym polegają szczegóły planowanych zmian – sprawdzimy w poniższym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel