WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wprowadziły istotne zmiany w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników. W indywidualnych karatach ewidencji czasu pracy od 1 stycznia tego roku pracodawcy muszą zamieszczać nowe informacje, których wcześniej nie musieli ujmować w tej dokumentacji. Nowe karty ewidencji czasu pracy są bardziej szczegółowe i w sposób bardziej dokładny oddają rzeczywisty czas pracy pracowników. Niestety ich wypełnianie przysparza problemów. Dlatego warto przeczytać artykuł, żeby znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

czytaj więcej »

Zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie będzie karany za złośliwe i uporczywe łamanie praw zatrudnionych, ponieważ nie przewidują tego przepisy Kodeksu karnego, natomiast może ponieść odpowiedzialność karną, jeżeli sąd karny uzna, że w rzeczywistości zleceniobiorcy lub wykonawcy byli w istocie pracownikami. Uchwała SN z 20 września 2018 r., I KZP 5/18

czytaj więcej »

Pracownik odwołany nie musi podejmować pracy w okresie wypowiedzenia, a pracodawca nie może go zwolnić dyscyplinarnie, jeżeli pracownik odmówi zatrudnienia na innym stanowisku w okresie wypowiedzenia i nie stawi się do pracy. Wyrok SN z 20 czerwca 2018 r., I PK 80/17

czytaj więcej »

Likwidacja jedynego w swoim rodzaju stanowiska pracy, w której wyniku następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy itp. zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wtedy, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby analogicznych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy. Wtedy pracodawca ma obowiązek wskazania w wypowiedzeniu umowy o pracę kryteriów doboru pracownika do zwolnienia. Wyrok SN z 4 października 2018 r., III PK 97/17c

czytaj więcej »

Pracodawca co do zasady nie może żądać zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne, które powinny zostać sfinansowane z przychodu (wynagrodzenia) pracownika. Zasady współżycia społecznego wymagają bowiem, aby strony stosunków cywilnoprawnych, w tym zwłaszcza stosunków pracy, nie nadużywały swojej przewagi kontraktowej oraz nie czerpały korzyści z podjętych przez siebie działań bezprawnych. Skoro więc osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, której zatrudnienie zostało później uznane za wykonywane na podstawie stosunku pracy (art. 22 § 11 kp), nie korzystała – w okresie wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – z wielu uprawnień przysługujących pracownikowi formalnie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, to w tych okolicznościach nienależnie wypłacone przez pracodawcę – „zawyżone” o część składkową – wynagrodzenie brutto stanowi dla takiego pracownika swoistą rekompensatę za zwiększoną i korzystną dla pracodawcy (w okresie wykonywania takiej umowy) elastyczność zatrudnienia oraz brak świadczeń przysługujących pracownikowi. Postanowienie SN z 27 września 2018 r., III PZP 3/18

czytaj więcej »

Na mocy art. 444 § 2 kc pracownik poszkodowany wypadkiem przy pracy może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody pracodawcy odpowiedniej renty, jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Obowiązuje wówczas podstawowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej, określająca szkodę majątkową jako różnicę między obecnym stanem a tym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpił wypadek. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2018 r., II PK 144/17

czytaj więcej »

Długotrwała nieobecność pracownika w pracy zawsze powoduje niekorzystne skutki dla pracodawcy – dezorganizuje pracę i utrudnia wykonywanie zadań, a więc zagraża interesom pracodawcy. W ocenie Sądu Najwyższego ten pogląd został w tej sprawie zastosowany przedwcześnie. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2018 r., I PK 193/17

czytaj więcej »

Od kandydata do pracy nie zażądamy już imion rodziców i adresu, a dane o wykształceniu i kwalifikacjach pobierzemy, tylko jeżeli są niezbędne do pracy określonego rodzaju. Tak wynika z nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 2 maja. Sprawdźmy, co te zmiany oznaczają, jakie dane wolno obecnie pobierać i na jakiej podstawie.

czytaj więcej »

Już obowiązują nowe rozwiązania umożliwiające przybycie do Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, w szczególności naukowców, specjalistów, studentów, a także wolontariuszy. Prześledźmy najważniejsze rozwiązania w tym zakresie.

czytaj więcej »

Wysuwanie żądań niemożliwych do spełnienia przez pracodawcę z powodów ekonomicznych nie może być przesłanką do uznania strajku za nielegalny, a zwolnienie pracownika za organizację lub uczestnictwo w takim strajku jest niezgodne z prawem. Takie wnioski wynikają z postanowienia Sądu Najwyższego wydanego 12 lutego 2019 r.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym został zwolniony z powodu długotrwałej niezdolności do pracy, a po chorobie zgłosił zamiar kontynuacji zatrudnienia, pracodawca samorządowy ma go ponownie zatrudnić z pominięciem procedury naboru, jeżeli jest możliwość ponownego przyjęcia do pracy. Tak wynika z orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy, sygn. akt II PK 248/17.

czytaj więcej »

UODO opublikował na swojej stronie internetowej pierwsze decyzje, z których możemy dowiedzieć się, jak w praktyce organ nadzoru podchodzi m.in. do sposobu realizowania żądań podmiotów danych czy też do konieczności zawiadamiana podmiotów danych o zaistniałym naruszeniu. Eksperci Deloitte Legal przeanalizowali decyzje i wybrali 5 kluczowych dla pracodawców wniosków. Sprawdźmy szczegółowe wyjaśnienia

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik pracował u nas od 1 sierpnia 1983 r. do 29 lutego 1984 r. na 1/2 etatu i podobno nie otrzymał świadectwa pracy, a teraz się domaga jego wydania. Nie znalazłam w archiwum akt osobowych tego pracownika. Czy można mu wydać (i w jakiej formie) potwierdzenie, że pracował w naszym zakładzie lub świadectwo pracy? Dodam, że zostało wydane wcześniej zaświadczenie na podstawie listy płac.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam pracownika, który oprócz świadectwa dojrzałości (z 1979 r.) dostarczył zaświadczenie z 6 kwietnia 1984 r. o odbyciu nauki rzemiosła od 27 października 1982 r. do 12 kwietnia 1984 r. na podstawie umowy o naukę rzemiosła zarejestrowanej w Izbie Rzemieślniczej i naukę ukończył. Zaświadczenie jest podbite pieczęcią i podpisem Inspektora ds. Oświaty i Edukacji z adnotacją: Niniejszym stwierdza się, że te dane zgodne są z rejestrem umów o pracę nauki zawodu. Czy należy ten okres wliczać jako pracę do ustalenia wymiaru urlopu, mimo iż nie ma świadectwa pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwa lata temu w samochodach służbowych zamontowaliśmy systemy GPS. Wtedy przekazaliśmy pracownikom informację o tym fakcie oraz o tym, że pracownik udziela pracodawcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci danych o lokalizacji samochodu służbowego oddanego do dyspozycji pracownika. Powiadomiliśmy też, że dane osobowe pracownika o lokalizacji samochodu służbowego będą gromadzone i wykorzystywane przez pracodawcę w celu ochrony mienia pracodawcy przed kradzieżą oraz kontroli realizacji obowiązków pracowniczych przez pracownika. Czy to wystarczy, czy też potrzebna jest jakaś dodatkowa zgoda pracownika? Czy potrzebny jest aneks do regulaminu w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka z o.o. podpisała umowę o dzieło z autorem tekstów na pisanie artykułów. Chodzi tu o umowę z przekazaniem praw autorskich do tekstu. Autor ten jest mieszkającym na stałe w Wielkiej Brytanii i prowadzącym zarejestrowaną tam działalność gospodarczą obywatelem Polski, który posiada nadany numer UTR. W jaki sposób spółka powinna rozliczyć tego autora z umowy o dzieło? Czy autor powinien dostarczyć certyfikat rezydencji, czy może sam numer UTR wystarczy do określenia jego rezydencji podatkowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel