WYDANIE ONLINE

Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka i jako taki nie powinien przysparzać wielu kłopotów. Okazuje się jednak, że zarówno procedura jego udzielania w przypadku gdy pracownica chce część urlopu wykorzystać przed porodem, jak i rezygnacja z niego mogą być problematyczne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o udzielanie go innej osobie niż matka dziecka. Jak sobie z tym poradzić? Najciekawsze zagadnienia omawiamy w tym materiale.

czytaj więcej »

Okresowe oceny kwalifikacyjne mają służyć do wskazania mocnych i słabych stron pracownika i wskazywać na sposoby rozwiązania problemów w pracy. Nie powinny natomiast służyć eliminacji pracowników. Kryteria ocenne powinny być stosowane jednolicie, obiektywnie i zgodnie z przepisami o ocenach, które obowiązują danego pracodawcę. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt: I PK 143/18

czytaj więcej »

Ustalając uszczerbek na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS, podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia, a nie tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych.Wyrok Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt: II PK 194/17

czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, wykonywanych z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia rady (i z powrotem) są zwolnione ze składek ZUS na zasadach określonych dla należności z tytułu podróży służbowych pracowników.  Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2019 r., sygn. II UK 474/17

czytaj więcej »

Według SN zawarte w treści art. 57 § 2 kp sformułowanie „gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego” nie odnosi się do regulacji wynikającej z art. 1868 § 1 kp, jako że ten ostatni przepis nie został wyraźnie wskazany w art. 57 § 2 kp, zaś ochrona związana z macierzyństwem i rodzicielstwem nie ma charakteru absolutnego. Kodeks pracy wyraźnie różnicuje niektóre kategorie pracowników i zawęża uprzywilejowanie wynikające z treści  art. 57 § 2 kp tylko do określonego kręgu pracowników, w którym nie mieszczą się np. pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego i urlopu wychowawczego albo pracujący w takim okresie w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Wyrok SN z 11 lipca 2018 r., sygn. akt: II PK 175/17

czytaj więcej »

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy związanej ze świadczeniem usług może łączyć się z koniecznością odbywania wyjazdów. W takim przypadku zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio z tym związanych – chyba, że wyraźnie wyłączono je w umowie. Można też zrobić odwrotnie: rozszerzyć w umowie zakres świadczeń dla zleceniobiorcy. I to nawet na taki, jaki przysługuje pracownikom  odbywającym podróże służbowe. Jak jednak sformułować takie zapisy, aby były bezpieczne dla nas i nie naraziły nas na zarzut obchodzenia przepisów prawa pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel