WYDANIE ONLINE

Pracodawca, który zdecyduje się na wypłacanie premii pracownikom, może ją określić na kilka sposobów. Powinien jednak pamiętać, że od tego momentu staje się obowiązkowa – jeśli tylko pracownik wypełni kryteria jej otrzymania. Niewypłacenie w takiej sytuacji dodatkowych środków pracownikowi może narazić pracodawcę na karę grzywny lub powództwo do sądu pracy.

czytaj więcej »

Możemy zawrzeć z kandydatem do pracy umowę, która ma na celu podpisanie właściwej umowy o pracę. Sprawdzi się ona szczególnie w sytuacjach, gdy chcemy „przetrzymać” pracownika, a nie jest możliwe zatrudnienie go od razu. Warto jednak najpierw dowiedzieć się, do czego zobowiązuje zawarcie takiej umowy oraz jakie roszczenia przysługują kandydatowi na pracownika, jeżeli będziemy uchylać się od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej.

czytaj więcej »

 Wewnętrzne przepisy organizacyjne regulujące ustrój zakładu pracy, w tym wyznaczające osobę właściwą do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.    Wyrok SN z 1 marca 2018 r., sygn. akt: III PK 19/17

czytaj więcej »

Jeżeli między stronami rzeczywiście doszło do reaktywacji umowy o pracę w następstwie realizacji wyroku przywracającego powoda do pracy na poprzednich warunkach, to jedyną przeszkodą w dochodzeniu pełnego wynagrodzenia za cały realny czas pozostawania bez pracy jest zaistnienie przesłanek wymienionych w art. 8 kp. Wyrok SN z 7 marca 2018 r., sygn. akt: I PK 177/17

czytaj więcej »

Rozpatrywanie roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy w kontekście zachowania stanowiącego przejaw nadużycia prawa podmiotowego (art. 8 kp) jest o tyle istotne, że w przypadku pracowników podlegających szczególnej ochronie, o której mowa w art. 39 kp, sąd może orzec o odszkodowaniu w miejsce zgłoszonego przez pracownika roszczenia o przywrócenie do pracy, jeśli dochodzenie roszczenia o przywrócenie do pracy można zakwalifikować w  konkretnej sytuacji jako nadużycie prawa. W skrajnych przypadkach sąd jest uprawniony, aby nawet oddalić powództwo w całości. Wyrok SN z 8 marca 2018 r., sygn. akt: II PK 8/17

czytaj więcej »

wiper-pixel