WYDANIE ONLINE

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa nie tylko bezpośrednio na pensję pracowników. Z tą kwotą powiązanych jest bowiem wiele innych wskaźników, które od nowego roku także zmienią swoją wysokość.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, możemy zawrzeć z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określamy okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. W praktyce występuje wiele wątpliwości związanych między innymi z obliczaniem należnego pracownikowi odszkodowania. Regulacja ustawowa jest bardzo skromna, a co za tym idzie − kluczowe znaczenie dla prawidłowego stosowania tej instytucji ma znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Każdy pracownik (bez potrzeby podpisywania dodatkowych dokumentów) musi dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na szkodę. Jeśli pracownik poprzez niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, musi ją naprawić. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych.Oprócz tej odpowiedzialności pracownik może odpowiadać także według surowszych zasad za mienie powierzone mu indywidualnie lub w ramach wspólnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność podwładnego może więc być różna – w zależności od rodzaju mienia, w jakim nastąpiła szkoda a także od sposobu jego powierzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel