WYDANIE ONLINE

W poprzedniej aktualizacji opisywaliśmy możliwości dotyczące indywidualnych rozkładów czasu pracy ustalonych na pisemny wniosek pracownika, na podstawie art. 142 Kodeksu pracy. Inne możliwości elastycznej organizacji czasu pracy dla indywidualnego pracownika wynikają z art. 1401 Kodeksu pracy. Warto wiedzieć, jakie rozkłady czasu pracy można jeszcze wprowadzić na wniosek pracownika oraz w jakich przypadkach ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie będzie stanowić pracy w godzinach nadliczbowych. Istotne jest także, na jaki rozkład czasu pracy możemy wyrazić zgodę, a jaki koniecznie musimy odrzucić.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy małą firmą transportową. Chcemy jednak wprowadzić u siebie regulamin pracy. Jakie kary porządkowe możemy w nim zawrzeć i jak wygląda procedura nakładania kar porządkowych?

czytaj więcej »

Nowy rok przyniósł nie tylko nowe zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych. Mamy też bowiem nowy wzór świadectwa pracy. W większości punktów nie różni się on zasadniczo od obowiązującego w 2016 roku. Jest jednak kilka dość istotnych zmian. Szczególnie jeśli chodzi o informacje o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Prezentujemy nowe wzory zapisów w poszczególnych punktach świadectwa. Wyjaśniamy też inne kwestie uregulowane nowym rozporządzeniem w sprawie świadectw pracy. Sprawdź, co się zmieniło i jak prawidłowo wypełnić obecny wzór.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. będą obowiązywały przepisy o nowym (obniżonym) wieku emerytalnym. Oznacza to duże zawirowania z ochroną przedemerytalną niektórychpracowników. W tym zakresie wprowadzono bowiemważne przepisy przejściowe. Dwie najważniejsze zasady są następujące. Po pierwsze, w przypadku gdy ochrona przedemerytalna pracownika rozpocznie się jeszcze przed 1 październikiem 2017 r., obejmie cztery lata liczone od „starego” – a zatem wyższego – wieku przedemerytalnego. Po drugie, jeśli pracownik niechroniony szczególnie na 1 października br. uzyskałby „nowy” wiek emerytalny po 1 października 2017 r., ale nie później niż 1 października 2021 r., to cztery lata ochrony będą liczone od tej daty.

czytaj więcej »

Jeżeli chcemy powierzyć pracownikowi wykonywanie dodatkowej pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, możemy połączyć dwa stanowiska w jednej umowie lub zawrzeć kolejną. Niemniej jednak, w pewnych okolicznościach takie podwójne zatrudnienie może zostać uznane za próbę obejścia przepisów o czasie pracy.

czytaj więcej »

Długość okresów wypowiedzenia różnych rodzajów umów o pracę została uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. Nie są to jednak regulacje bezwzględne, a zatem długość okresu wypowiedzenia może być – na zasadach określonych prawem – modyfikowana przez strony stosunku pracy. W tym artykule zajmujemy się kwestią skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę. Pracodawca może tego dokonać za zgodą lub bez zgody pracownika, ale tylko wówczas, gdy spełnione zostaną ściśle określone w prawie pracy przesłanki. Poniżej przedstawiamy i szczegółowo omawiamy gotowe wzory dokumentów, którymi można się posłużyć, by zgodnie z prawem skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia umowy o pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel